Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Мүнгэн хонхонууд

Мүнгэн хонхонууд

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АРТИСТЕ

"МҮНГЭН ХОНХОНУУД" ХҮҮГЭДЭЙ БУРЯАД ДУУНАЙ СТУДИИН КЛИП БОЛОҺОН ДУУНУУДХүүгэдэй буряад дуунай шэнэ диск хэблэгдэбэ


Буряад хүүгэдтэ зорюулагдаһан 18 дуутай «Би томо болооб» гэһэн шэнэ диск нара хараба. Эдэ дуунуудые «Мүнгэн хонхонууд» гэһэн студиин 14 хүүгэд дуулаа.


«Буряад-монгол арадайнгаа эдир үетэндэ зорюулан бүтээһэн тус дискмнай үргэн дэлисэтэйгээр олон түмэндэ хүртэжэ, хүүгэдэй мэдэрэлые далижуулан, эхэ хэлэеэ шудалжа, би буряад хүнби гэжэ омогорхон, орон нютагаа, эхэ байгаалияа хайрлажа, сэгнэжэ һурахадань туһа болог» гэжэ проектые һанаашалан хүтэлбэрилһэн Жанна Дымчикова хэлэбэ.

«Буурал хангай дайдымнай сахюусад бурхад, буурашагүй һүлдэтэ араднай хөөрхэн жаахан хүүгэдэйнгээ хүгжэм дууе соносожо баясан, шэг шарайгаа сэлмээжэ, сэдьхэл бодолоор тэнииг лэ. Тусхайлан хэлэбэл, манай зохёохы бүлэгэй гэшүүн бүхэн: уран шүлэгшэн гү, хүгжэм зохёогшо гү, багша гү, али аранжировко хэгшэд гү – бултадаа энэ ажалаа үнэн сэдьхэлһээ оролдожо бүтээгээ. Багашуулнай эхэ нютагайнгаа нэрэ хүндыень үргэжэ, һалбаран хүгжэхэ хэрэгтэнь туһа нэмэриеэ оруулха, хаанашье арад түмэнөө түлөөлхэ шадалтай түгэлдэр баатарлиг зон болоһой гэжэ үреэн этигэнэбди. Хүхюун, дорюун буряад-монгол хүүгэдэй аялга дуунууд бүмбэрсэг дэлхэйдэ хэзээдэшье зэдэлэг лэ!» – гэжэ эдир дуушадай бүлэгые хүтэлбэрилэгшэ Сэсэгма Ринчинова, дуунуудай бэшэлгые студидэ ударидагша Сарантуяа Жалцанова болон абяа найруулагша Николай Силинэй шагнагшадтаа хандалга соо уншанабди.

 

Хүүгэдэй дуунай диск дээрэ хүдэлһэн хүгжэмшэд: Г. Баттулга, Н. Нар-Оюу, М. Дамиранов, Б. Наранбаатар, Вл. Пантаев, Баир Батодоржиев, С. Жалцанова, Р. Балдандашиев, Д. Дымбрылов, Э. Цымпилов болон Д-Д. Жалсараев.

Шүлэгүүдынь – Ц-Х. Дарибазарова, Нина Артугаева, Ц-Д. Дондогой, Ц-Б. Бадмаев, Г. Чимитов, Л. Эрдэнцэцэг, Д. Балдан, Жан Зимин болон Басаа Валера бэшээ.

Энэ ажалые түлэблэл дэмжэгшэд гэхэдэ Тимур Гомбожапович Цыбиков –Буряад Республикын соёлой яаманай сайд, Цыренов Баяр Дашиевич – ИФК «Метрополь» хамтаралай можо, нютагуудтай ажал ябуулгын талаар захирал, Бадмаева Любовь Владимировна – «Интерактивна  Буряад орон» гэһэн ООО-гой захирал.