Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Һонин мэдээн

Һонин мэдээн

08 Февраля 2015

Зоригто Доржиев

ЗОРИГТО ДОРЖИЕВАЙ БYТЭЭЛНYYД ТРЕТЬЯКОВКАДА


Москвада Павел Третьяковай байгуулhан уран зураг хадагалдаг ба дэлгэдэг байшанда манай уран зурааша Зоригто Доржиевай бүтээлнүүдэй үзэсхэлэн нээлгын ёhолоол январиин 27-до болохонь. Эндэ уран зураашын 2005 онhоо 2014 он болотор бүтээhэн уран зураг, хүрэл барималнууд – дүн хамта 60 гаран бүтээлнүүд табигдана.

Yзэсхэлэн нээлгын ёhололдо Зоригто Доржиевай зурагуудаар бүтээгдэhэн хубсаhанай харалга болохоор хүлеэгдэнэ. Энэ үзэсхэлэн мартын 1 болотор үргэлжэлхэ, нээлгын ёhололдо Буряадаймнай соёлой сайд Тимур Цыбиков хабаадаха байна.  

1976 ондо түрэhэн Зоригто Доржиев бүхы Орос ороной дэбисхэр дээрэ абажа харахада мүнөө үедөө эгээл урагшатай уран бүтээлшэдэй нэгэн байха юм. 2002 ондо Красноярск хотын Гүрэнэй уран зурагай дээдэ hургуули эрхим сэгнэлтэнүүдээр дүүргэжэ гараhан байгаа. 2004 ондо Сергей Бодровой буулгажа байhан кинодо хубсаhа зохёохо уран зураашаар уригдажа хүдэлөө, энэ ажалайнгаа түлөө «Ника» шагналда хүртэhэн юм.

Тэрэнэй «Талын түүхэ» гэhэн хубиин үзэсхэлэн Санкт-Петербургдэ, Москвада (Зүүн зүгэй музейдэ), Лондондо, Страссбург, Брюссель, Люксембург хотонуудта үнгэрhэн, Лондон Люксембург хотонуудта Оросой Холбооной Уласай бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэд тэдэ үзэсхэлэнгүүдыень нээhэн байха юм. 2013 ондо Америкын буддын шажанай түбтэ уран зураашын үзэсхэлэн дэлгэгдэhэн байгаа.

2010 ондо Исай Калашниковай «Шуhата зэбүүн саг» романай ээлжээтэ хэблэлдэ зурагуудыень Зоригто Доржиев бүтээнэ. 2011 ондо зурагуудаар шэмэглэгдэhэн өөрынь ном хэблэгдэжэ гарана.

Зоригто Доржиевай хүдэлмэринүүд дэлхэйн олохон орон нютагууд болон хотонуудаар хадагалагдажа байдаг, зарим тэдыень нэрлэбэл Россиин хотонууд, Америкэ, Германи, Австрали, Франци, Бельги, Великобритани, Канада, Шэнэ Зеланди, Греци, Латви, Хитад, Тайвань, Казахстан, Монгол орон.  

Автор: Николай Шабаев

minkultrb.ru

08 Февраля 2015

УРАН ЗОХЁОЛ МИНДАҺАН ДЭЭРЭ

УРАН ЗОХЁОЛ МИНДАҺАН ДЭЭРЭ Абьяастай шагнагшадай анхаралда


Хүндэтэ нүхэр! Буряад уран зохёол уншаха, шагнаха дуратай зондо манай шэнэ бүтээл болохо Соносохо номой һангые үргэн баринабди.

21 сагай туршада Буряадаймнай hунгамал зохёолнуудые шагнаха аргатай болобобди. Уншагшадай дуратай, мэдээжэ 33 зохёолшодой шүлэгүүд, үгүүлэл, туужа, романай хэһэгүүд эндэ оронхой. Таанараа 5 дискһээ бүридэһэн номой hангаар хотымнай номой дэлгүүрнүүдээр hонирхохо байhанда лаб этигэнэбди. 

Миндаhан дээрэ бэшэгдэhэн зохёолнууд арад зоноймнай ёhотой баялиг эрдэни мүн. Уран зохёол гээшэ хүнэй мэдэрэлээр тэрэнэй ухаанай хүгжэлтэдэ хүсэтэй нүлөө үзүүлэн нэбтэрэн ородог уран һайханай зүйл болоно. Уран зохёолшодой бүтээлнүүд соо ехэнхи ушартаа үе саг, тэрээн соо хүнэй hуури, байдал, тэрэнэй үе сагтайгаа болон өөhэд хоорондын харилсаан, сэдьхэл, һанал бодол, үйлэ хэрэг зураглагдан харуулагдадаг, тиигэжэ ажабайдал тухай уншагшын мэдэсэ үргэдэнэ, тэрээндэ һайхан мэдэрэл түрүүлэн хүгжөөнэ. 

Эхэ нютагайнгаа, уг түүхынгээ урда хэды шэнээн харюусалгатай байһанаа, ажабайдалда тохёолдодог элдэб бэрхэшээлнүүдые яажа зүбөөр шиидхэхэ тухайгаа уран зохёолой удхаһаа залуу үетэн тобшолол хэхэ байха гэжэ этигэжэ, уншажа бэшэ, шагнажа хужарлаха бүтээл таанарайнгаа анхаралда дурадханабди, шагнагты, хүндэтэ нүхэд!

Дээрэ хэлэхэдээ уран зохёол соо ехэнхидээ үе үеын өөрын өөрсэ онсо ажабайдал, хүн зоной хоорондохи харилсаан, ажал хүдэлмэри, тэмсэл тэгүүлэл уранаар харуулагдадаг гээ бэлэйбди. Булагай эхин мэтэ ариг сэбэрээр бурьялhан буряад уран зохёолойнгоо дээжэтэй, түрэлхи түүхэтэеэ танилсан, арад олонойнгоо уран бэлигээр абьяастай шагнагшаднай һонирхон шагнаха байха. 

Соносохо номой һангые шэмэглэһэн уран зурааша Жамса Раднаев. 

Энэ ажалые һанаашалан ударидаһан – Дымчикова Жанна, найруулагша  Жалцанова Баярма, редактор – Ивахинова Янжима, абяа найруулагшад - Сергей Страхов, Юрий Дедыш. Мүн Буряад драмын театрай зүжэгшэд болон уран һайханаар уншадаг дикторнууд энэ хүдэлмэри хэбэ гээд тэмдэглэе. 

Тус соносохо номой һан бүтээхэдэ туһа хүргэгшэд:

Буряад Уласай Соёлой яаманай һайд Гомбожабай Тимур, «Бест Плюс» хамтаралай захирал Намсарайн Вячеслав, Ородой Холбооной Уласай соёлой габьяата ажалтан Шэмэдэй Николай, Сэрэндоржын Наян, Шэмэд-Сэрэнэй Оюна. 

«Буряад хэлэ Буряад уласта cахин хүгжөөхэ» гэһэн Буряад Уласай гүрэнэй программын хэмжээндэ Буряадай Уласай Соёлой яаманай мүнгэн сангай дэмжэлгээр энэ ном хэблэгдэбэ  

 

29 Января 2015

Белый месяц

В Бурятии вновь пройдет Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Белый месяц»

Конкурс, давший старт музыкальной карьере многих популярных эстрадных исполнителей, в этом году обрел еще и телевизионный формат. Это стало возможным благодаря слиянию двух крупных вокальных проектов «Белый месяц» и «Голос Бурятии».

Теперь от первого и до последнего тура конкурса зрители смогут следить за судьбой понравившихся участников в эфире кабельного телеканала «МИР-Бурятия». Кроме того полная ТВ-версия будет доступна в интернете на сайте телеканала, а также в официальной группе в социальной сети «Вконтакте».

 - «Белый месяц» на протяжении многих лет по праву считается одним из лучших и престижнейших конкурсов эстрадной песни евразийского региона. За годы своего существования наш конкурс буквально взрастил и воспитал всех тех, кого мы сейчас называем звездами бурятской эстрады, - говорит президент РЦНТ Надежда Донсоронова.

Действительно, в творческой карьере многих молодых исполнителей этот конкурс является яркой ступенью, дающей возможность представить свою республику, край, страну, свой народ на таком крупном Международном музыкальном форуме. Благодаря «Белому месяцу» в Бурятии взращена плеяда популярных эстрадных исполнителей, чьи имена известны как в России, так и в Монголии, Китае: Зоригто Тогочиев, Мэдэгма Доржиева, Дулма Сунрапова, Чингис Хандажапов, Валико Гаспарян и многие другие. География конкурса охватывает большую часть Евразийского континента: Бурятию, Забайкалье, Хакасию, Калмыкию, Татарстан, Саха (Якутия), Тыву, Дагестан, Иркутск, Армению, Китай, Монголию, Польшу, Японию.

В «Белом месяце – 2015» может принять участие любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет. Это могут быть как соло-исполнители, так и дуэты, ансамбли. Главное – вокальный талант и сценическое мастерство, две главные составляющие успеха эстрадного артиста.

Обладателя гран-при ждет солидный денежный приз в долларовом эквиваленте, а также возможность принять участие в финале Международного конкурса «Univers Best Songs» в Монголии. В этом году конкурс проходит в три тура. В ходе первого тура участникам предстоит пройти предварительное прослушивание, которое состоится 30 января.

Профессиональное жюри выберет исполнителей для участия во втором туре конкурса, запланированного на 12 марта, а уже на следующий день, 13-14 марта состоится грандиозный гала-концерт.

Желающим стать новой звездой эстрады необходимо поторопиться, заявки принимаются до 30 января 2015 года по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, ул.Красногвардейская, д.32. ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества» (ГАУК РБ РЦНТ). Подробности по тел.: 45-53-25, 45-52-45 (РЦНТ), 333-062 (ТК «МИР-Бурятия»), а также на сайтах: байкалфолк.рф и mirburyatia.ru.

29 Января 2015

Сагаалган

«Сагаалганай уулзалга | Встреча Белого месяца»

ГАУК РБ "Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Ежегодное, традиционное празднование Белого месяца – праздничная программа «Сагаалганай уулзалга», которая будет проходить в государственном русском драматическом театре им. Н. Бестужева.

Встреча Белого месяца является одним из главных праздников бурят-монгольской земли. Он окружен старинными легендами, традициями и обычаями, чьи корни уходят вглубь древней кочевой культуры и буддийских верований.  Сагаалган является символом обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий. Сагаалган предстанет во всей духовной глубине, красоте нарядов, размахе народных забав.

Концертная программа обещает многогранное и разностороннее представление Сагаалгана, смысл которой будет понятен зрителям разного возраста и национальности, а главное, передать опыт и традиции от старших к младшим. Традиционное бурятское гостеприимство, богатство культуры, неповторимая красота и самобытность песен и танцев подарят настоящее праздничное настроение жителям и гостям столицы!

В антракте в фойе театра все желающие смогут принять участие в традиционных народных играх (hээр шаалгаан, шагай наадан) и забавах (ёохор, дуу урилдаан и др.) со множеством подарков, где, вместе с этим, развернется театрализованное представление с участием зрителей и артистов, и здесь следует заметить, что Ваш визит в национальном костюме непременно украсит праздник!

Приглашаем всех на праздничные концерты театра «Байкал» – «Встреча Белого месяца» | «Сагаалганай уулзалга»!

 Цена билета: 400-800 рублей.

Справки по телефонам: 21-30-22, 40-40-54.

theatre-baikal.ru vk.com/welovebaikal

19-22 февраля

29 Января 2015

Елена Борохитовагай концерт-наадан

«ЗYРХЭНДЭМНИ ГАНСАЛШИ»


Мүнөө үеын харагшад болон шагнагшадта мэдээжэ боложо ябаhан дуушан Елена Борохитовагай иимэ нэрэтэй тоглолтодо уулзалга хоёр hарын 10-да Н. Бестужевай нэрэмжэтэ Ород драмын театрай танхим соо болохоор хүлеэгдэнэ.


Дуулажа захалhаар туйлажа гараhан амжалтануудынь тэрэнэй нэрые эли тодо үргэнэ. 1997 ондо Буряадай телевидениин үнгэргэжэ байдаг «Сагаан hара» гэhэн дуушадай мүрысөөндэ I шатын илагша боложо тодорhон, тэрэ гэhээр олон тоото харалга мүрысөөнүүдтэ амжалта түгэс хабаадалсажа ябадаг юм. 2008 ондо Бүгэдэ Буряадай Эрхүүдэ үнгэргэhэн «Алтаргана» нааданда тэрэнэй хүртэhэн эгээ Ехэ шагнал бэлигэйнь жэлhээ жэлдэ ургажа ябаhые гэршэлнэ. Буряадай Оперын ордон соо «Нарамни» гэhэн дуунуудайнгаа сахим согсолбориин нара хараhан ушараар дэлгэhэн тоглолтонь олоной сэдьхэлдэ хадуугдан үлэнхэй.

Елена Борохитова хүгжэмэй талаар мэргэжэлээ Эрхүү хотын хүгжэмэй hургуулида hуража олоhон, энэл мэргэжэлээрээ Москвагай Гүрэнэй академидэ hуража гараhан байха юм.

Мүнөө үедэ Елена Борохитова тоглолтонуудые дэлгэжэ ябахынгаа хажуугаар П. Чайковскийн нэрэмжэтэ урлалай hургуулида багшалжа байдаг.

Февралиин 10-да үнгэрхэ тоглолтодо дулма Сунрапова, Юлия Будаева гэгшэдэй бэшэhэн дуунууд, өөрынь бэшэhэн хүгжэмтэ зохёолнууд зэдэлхэ. Залуу дуушаниие дэмжэжэ мэдээжэ дуушад Чингис Раднаев, Зоригто Нонна Тогочиевтан, Дулма Сунрапова, «Байгал» театрай «Каппучино» бүлгэмэй хатаршад хабаадаха.

29 Января 2015

Якутская этно-группа «Айархаан»

Сагаалган в Филармонии: Якутская этно-группа «Айархаан» даст концерт в Улан-Удэ

Фестиваль «Голос кочевников» представляет: 26 февраля на сцене Бурятской филармонии группа «Айархаан» (Якутия).

«Айархаан» исполняют один из самых удивительных и самых экзотичных образцов музыки, которую могли бы ожидать услышать западные уши. Музыка «Айархаан», написанная Альбиной Дегтярёвой, вдохновлена многовековыми традициями, и вместе с тем она отражает и самое современное музыкальное мышление. Используя только голос и хомус, «Айархаан» могут одновременно имитировать звуки животных, птиц и природы.

 Эксперты и широкая общественность характеризуют исполнение «Айархаан» как авангардное звучание якутского хомуса: «Ураган звуков, издаваемый якутскими хомусами, заменяет собой виолончель, саксофон, электрогитару и не менее трети состава симфонического оркестра – такой уровень мастерства». По словам музыкального критика Артемия Троицкого, «таких песен, какие исполняет «Айархаан», нет больше нигде в мире.

Альбина Дегтярёва – очень тонкая исполнительница, которая, вместе с тем, заводит своей мощной энергетикой. Эту потрясающую артистку должен знать и ценить весь мир». Альбина Дегтярёва – одна из основателей «Музея хомуса народов мира» и Международного центра варганной (хомусной) музыки, преподаватель высшей школы музыки Республика Саха (Якутия) и Якутского музыкального колледжа им. М.Н. Жиркова. «Айархаан», в переводе "племя созидателей", - лауреаты российских, международных конкурсов и фестивалей этнической и живой музыки (Голландия, Южная Корея, Япония, Польша).

Ансамбль выступает с концертами во многих странах мира: Франции, Швейцарии, Италии, Германии, Австрии, Монголии. Альбина Дегтярёва не только создает новые музыкальные произведения, в последние годы она прилагает много усилий для возрождения древней, своеобразной манеры якутского горлового песнопения хабарба ырыата, почти забытых народных стилей горлового, нёбного пения. Звучание хомуса в руках Альбины Дегтярёвой называют авангардным: подобные звуковые оттенки подвластны не каждому. Её стиль действительно далек от традиционной манеры. Возрождая древние традиции якутского народного творчества, постоянно открывая новые возможности игры на хомусе, группа «Айархаан» получила признание не только в родной Якутии, но и далеко за её пределами.

29 Января 2015

Этно-группа «Хартыга»

Этно-группа «Хартыга» (Тыва) | 6+

Группа «Хартыга» выступит в Бурятской филармонии 27 февраля в 18:30 в дни празднования Сагаалгана.

Мощная энергия тувинских степей фестиваля «ГОЛОС КОЧЕВНИКОВ 2013» возвращается!

Группа «Хартыга» выступит в Бурятской филармонии 27 февраля в дни празднования Сагаалгана. Группа «Хартыга» (в переводе с тувинского – «Сокол») основана в 2008 году молодыми музыкантами из Республики Тыва.

Все участники группы в первую очередь профессиональные музыканты – это ребята из самого яркого, самого звучного и самого необычного коллектива республики - Духового оркестра правительства Республики Тыва. Музыканты «выросли» на международном фестивале живой музыки и веры «Устуу-Хурээ» и в «Клубе Живой Музыки», заседания которого проходят в Тувинской Государственной Филармонии.

Основа творчества группы «Хартыга» - тувинские народные песни. Музыканты своеобразно интерпретируют тувинский фольклор в стиле джаз-рока. Но рамки и эксперименты музыкантов гораздо шире. Это сочетание классических духовых инструментов (труба, саксофон), электрогитары, национальных инструментов (игил, дошпулуур) и тувинского горлового пения. По сути, это авангард современной тувинской музыки, которая не зацикливается на горловом пении и народных инструментах, а развивается и ищет новые музыкальные пути, вплетая древнюю музыкальную культуру Тывы в современное, и порой неожиданное звучание.

 Вокалист группы «ХАРТЫГА» Чореве Начын – один из самых ярких молодых исполнителей тувинского горлового пения, играющий на национальных инструментах (игил, дошпулуур). Не зря он работает музыкантом и исполнителем в самом старейшем, базовом коллективе Республики Тыва – фольклорном ансамбле «ТЫВА». Кроме него, в состав группы входят Салчак Саян (тенор-саксофон), Сандык Сергек (альт-саксофон), Донгак Начын (баритон-саксофон), Ондар Ангыр-оол (бас-гитара), Лопсан Хулер (электрогитара) и Дулуш Найыс (ударные) - вдохновитель и лидер группы, работавший в последнем составе легендарной тувинской группы «Амыр-Санаа» (кстати, в репертуаре «Хартыги» есть песни Александра Саржат-оола, лидера «Амыр-Санаа»).

В 2011 году группа «Хартыга» стала хедлайнером международного фестиваля живой музыки и веры «Устуу-Хурээ». Ранее они были победителями фестиваля в номинациях "Энергия" (2008), "За экспериментальность в музыке" (2009), "Лучший эксперимент" (2010). В 2012 году музыканты стали лауреатами джазового фестиваля «ЕниJazz" (Красноярск), а в 2014 году – обладателями Гран-при этнического фестиваля "ОТ ЫРЫ" (Хакасия). В 2013 году «Хартыга» удивила гостей международного музыкального фестиваля «Голос кочевника» сумасшедшим миксом горлового пения, национальных тувинских инструментов, агрессии бас-гитар и труб из симфонического оркестра. Бурятская филармония приглашает всех поклонников необычных сочетаний этно, джаза и современных музыкальных течений отпраздновать Сагаалган вместе с группой «Хартыга» 27 февраля.

29 Января 2015

25 лет со дня подписания Указа о придании празднику Сагаалган статуса народного праздника24 января 1990 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета Бурятской АССР «О придании национальному празднику Сагаалган статуса народного праздника в Бурятской АССР».
Празднование Белого месяца сейчас воспринимается как должное. Но было время, когда этот старинный праздник был незаслуженно обойден вниманием.

Только в 1989 году состоялось первое в современной истории Бурятии всенародное празднование национального праздника Сагаалган. Первый день Сагаалгана стал нерабочим днем с 1990 года по указу Президиума Верховного Совета Бурятской АССР «О придании национальному празднику Сагаалган статуса народного праздника».

« 1 2 3 4 »

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа