Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Дүрим

Дүрим

Хүндэтэ нүхэд аа!

Тус сайтаар дамжуулжа та бүгэдэндэ дурадхажа байгаа дуунууд зохёогшын эрхын хубида ехэнхидээ зүбшөөрэл абаһан байха. Хэрбээ эндэ зэдэлжэ байгаа ямар нэгэ дуун Танай зохёогшын эрхые зүришэжэ байна гэжэ үзэбэл, бидэнэртэй холбоо барижа, мэдээ хүргэхыетнай гуйнабди.

Мүн тус сайтда дуугаа оруулжа, олоной һонорто хүргэхые хүсэбэл, бидэнэртэй холбоо барижа, дуу оруулха нүхэсэл, зохёогшын гэрээ гэхэ мэтын талаар зүбшэлсэхые дурадханабди.  Зохёон байгуулагшад.

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа