Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Һонин мэдээн

08 Февраля 2015

Зоригто Доржиев

ЗОРИГТО ДОРЖИЕВАЙ БYТЭЭЛНYYД ТРЕТЬЯКОВКАДА


Москвада Павел Третьяковай байгуулhан уран зураг хадагалдаг ба дэлгэдэг байшанда манай уран зурааша Зоригто Доржиевай бүтээлнүүдэй үзэсхэлэн нээлгын ёhолоол январиин 27-до болохонь. Эндэ уран зураашын 2005 онhоо 2014 он болотор бүтээhэн уран зураг, хүрэл барималнууд – дүн хамта 60 гаран бүтээлнүүд табигдана.

Yзэсхэлэн нээлгын ёhололдо Зоригто Доржиевай зурагуудаар бүтээгдэhэн хубсаhанай харалга болохоор хүлеэгдэнэ. Энэ үзэсхэлэн мартын 1 болотор үргэлжэлхэ, нээлгын ёhололдо Буряадаймнай соёлой сайд Тимур Цыбиков хабаадаха байна.  

1976 ондо түрэhэн Зоригто Доржиев бүхы Орос ороной дэбисхэр дээрэ абажа харахада мүнөө үедөө эгээл урагшатай уран бүтээлшэдэй нэгэн байха юм. 2002 ондо Красноярск хотын Гүрэнэй уран зурагай дээдэ hургуули эрхим сэгнэлтэнүүдээр дүүргэжэ гараhан байгаа. 2004 ондо Сергей Бодровой буулгажа байhан кинодо хубсаhа зохёохо уран зураашаар уригдажа хүдэлөө, энэ ажалайнгаа түлөө «Ника» шагналда хүртэhэн юм.

Тэрэнэй «Талын түүхэ» гэhэн хубиин үзэсхэлэн Санкт-Петербургдэ, Москвада (Зүүн зүгэй музейдэ), Лондондо, Страссбург, Брюссель, Люксембург хотонуудта үнгэрhэн, Лондон Люксембург хотонуудта Оросой Холбооной Уласай бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэд тэдэ үзэсхэлэнгүүдыень нээhэн байха юм. 2013 ондо Америкын буддын шажанай түбтэ уран зураашын үзэсхэлэн дэлгэгдэhэн байгаа.

2010 ондо Исай Калашниковай «Шуhата зэбүүн саг» романай ээлжээтэ хэблэлдэ зурагуудыень Зоригто Доржиев бүтээнэ. 2011 ондо зурагуудаар шэмэглэгдэhэн өөрынь ном хэблэгдэжэ гарана.

Зоригто Доржиевай хүдэлмэринүүд дэлхэйн олохон орон нютагууд болон хотонуудаар хадагалагдажа байдаг, зарим тэдыень нэрлэбэл Россиин хотонууд, Америкэ, Германи, Австрали, Франци, Бельги, Великобритани, Канада, Шэнэ Зеланди, Греци, Латви, Хитад, Тайвань, Казахстан, Монгол орон.  

Автор: Николай Шабаев

minkultrb.ru

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа