Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Һонин мэдээн

08 Февраля 2015

УРАН ЗОХЁОЛ МИНДАҺАН ДЭЭРЭ

УРАН ЗОХЁОЛ МИНДАҺАН ДЭЭРЭ Абьяастай шагнагшадай анхаралда


Хүндэтэ нүхэр! Буряад уран зохёол уншаха, шагнаха дуратай зондо манай шэнэ бүтээл болохо Соносохо номой һангые үргэн баринабди.

21 сагай туршада Буряадаймнай hунгамал зохёолнуудые шагнаха аргатай болобобди. Уншагшадай дуратай, мэдээжэ 33 зохёолшодой шүлэгүүд, үгүүлэл, туужа, романай хэһэгүүд эндэ оронхой. Таанараа 5 дискһээ бүридэһэн номой hангаар хотымнай номой дэлгүүрнүүдээр hонирхохо байhанда лаб этигэнэбди. 

Миндаhан дээрэ бэшэгдэhэн зохёолнууд арад зоноймнай ёhотой баялиг эрдэни мүн. Уран зохёол гээшэ хүнэй мэдэрэлээр тэрэнэй ухаанай хүгжэлтэдэ хүсэтэй нүлөө үзүүлэн нэбтэрэн ородог уран һайханай зүйл болоно. Уран зохёолшодой бүтээлнүүд соо ехэнхи ушартаа үе саг, тэрээн соо хүнэй hуури, байдал, тэрэнэй үе сагтайгаа болон өөhэд хоорондын харилсаан, сэдьхэл, һанал бодол, үйлэ хэрэг зураглагдан харуулагдадаг, тиигэжэ ажабайдал тухай уншагшын мэдэсэ үргэдэнэ, тэрээндэ һайхан мэдэрэл түрүүлэн хүгжөөнэ. 

Эхэ нютагайнгаа, уг түүхынгээ урда хэды шэнээн харюусалгатай байһанаа, ажабайдалда тохёолдодог элдэб бэрхэшээлнүүдые яажа зүбөөр шиидхэхэ тухайгаа уран зохёолой удхаһаа залуу үетэн тобшолол хэхэ байха гэжэ этигэжэ, уншажа бэшэ, шагнажа хужарлаха бүтээл таанарайнгаа анхаралда дурадханабди, шагнагты, хүндэтэ нүхэд!

Дээрэ хэлэхэдээ уран зохёол соо ехэнхидээ үе үеын өөрын өөрсэ онсо ажабайдал, хүн зоной хоорондохи харилсаан, ажал хүдэлмэри, тэмсэл тэгүүлэл уранаар харуулагдадаг гээ бэлэйбди. Булагай эхин мэтэ ариг сэбэрээр бурьялhан буряад уран зохёолойнгоо дээжэтэй, түрэлхи түүхэтэеэ танилсан, арад олонойнгоо уран бэлигээр абьяастай шагнагшаднай һонирхон шагнаха байха. 

Соносохо номой һангые шэмэглэһэн уран зурааша Жамса Раднаев. 

Энэ ажалые һанаашалан ударидаһан – Дымчикова Жанна, найруулагша  Жалцанова Баярма, редактор – Ивахинова Янжима, абяа найруулагшад - Сергей Страхов, Юрий Дедыш. Мүн Буряад драмын театрай зүжэгшэд болон уран һайханаар уншадаг дикторнууд энэ хүдэлмэри хэбэ гээд тэмдэглэе. 

Тус соносохо номой һан бүтээхэдэ туһа хүргэгшэд:

Буряад Уласай Соёлой яаманай һайд Гомбожабай Тимур, «Бест Плюс» хамтаралай захирал Намсарайн Вячеслав, Ородой Холбооной Уласай соёлой габьяата ажалтан Шэмэдэй Николай, Сэрэндоржын Наян, Шэмэд-Сэрэнэй Оюна. 

«Буряад хэлэ Буряад уласта cахин хүгжөөхэ» гэһэн Буряад Уласай гүрэнэй программын хэмжээндэ Буряадай Уласай Соёлой яаманай мүнгэн сангай дэмжэлгээр энэ ном хэблэгдэбэ  

 

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа