Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
АРЮУН БАГША ЛАМАМНАЙ

АРЮУН БАГША ЛАМАМНАЙ

Хэн дууланаб: Шарапова Ольга

Үгыень зохёоһон: Николай Шабаев

Хүгжэмэй зохёолшо: Пурбо Дамиранов

Дуунай үгэ

АРЮУН БАГША ЛАМАМНАЙ

Хүгжэмынь Пүрбэ Дамирановай

Yгэнүүдынь Николай Шабаевай

Ольга Шарапова дуулана


Бурхан багшын hургаалы

Буряад орон соогуураа

Дэлгэрүүлхэ үүргэеэ

Дээдын хэмдэ хүргэжэ,


Алдар солоо үргүүлhэн,

Агуу нэрээ нэрлүүлhэн,

Арбан галаб мүнхэрhэн

Арюун багша ламамнай.


Хубисхалда хамагдаад,

Һүнэн, ошон ошоогүй

Мүнхэ үнэн hургаалаа

Мүнөө дахин hэргээжэ,


Алтан ганжар-сэргэдээ

Арад зондоо буулгаhан,

Абаралай мэгзэмтэй

Арюун багша ламамнай.


Далай ехэ эрдэмэй

Дамжаа дамжан түүрээжэ,

Хогоосондо мүнхэрхэ

Холын бодол номножо,


Агууехэ хүсэндэ

Абьяас, шунал шэнгээhэн,

Ажаг, hонор бэлигтэй

Арюун багша ламамнай.


Олон галаб үнгэрхэ.

Огторгойшье халижа,

Одо мүшэдш унтарха,

Орон дэлхэйш хубилха…


Алиш сагта мүнхэхэн

Арбан сагаан буянгаа

Айладхажал байхал даа

Арюун багша ламамнай.

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа