Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
САГААЛГАМНАЙ, МЭНДЭЭ!

САГААЛГАМНАЙ, МЭНДЭЭ!

Хэн дууланаб: Сунрапова Дулма

Үгыень зохёоһон: Николай Шабаев

Хүгжэмэй зохёолшо: Дулма Сунрапова

Дуунай үгэ

САГААЛГАМНАЙ, МЭНДЭЭ!

Хүг. Дулма Сунраповагай

Үг. Николай Шабаевай


Найрамдал заяаhан элдинхэн Буряадтам

Найдалай захяатай Шэнэ жэл – Сагаалган

Эрьежэ мандабал ээлжээндээ эртэлжэ –

Элинсэг заншалнай иихэдээл гоёл даа.


Сагаахан сэдьхэлтэй,

Сагаахан hанаатай,

Сагаахан заншалтай

Сагаалган морилбо. Мэндээ!


Сагаахан сэдьхэлтэй,

Сагаахан hанаатай,

Сагаахан заншалтай

Сагаалган, мэндээ!


Огторгойн үндэрhөө шэртэhэн мүшэдhөө

Омогтой буубал даа Сагаалган – Шэнэ жэл.

Заяандаа, түүхэдээ жаргалаа баталжа,

Замбуулин түбидэ үргэхэл юумэмнай –


Сагаахан сэдьхэлтэй,

Сагаахан hанаатай,

Сагаахан заншалтай

Сагаалган морилбо. Мэндээ!

Сагаахан сэдьхэлтэй,

Сагаахан hанаатай,

Сагаахан заншалтай

Сагаалган, мэндээ!


Ажалша буряадай урданhаа сахиhан

Анханай гансахан арадай hайндэр юм.

Хэзээдэш, хаанашье малшадай hайндэр гээд,

Хэтэдээ арадтаа хүндэтэй байхал даа.


Сагаахан сэдьхэлтэй,

Сагаахан hанаатай,

Сагаахан заншалтай

Сагаалган морилбо. Мэндээ!

Сагаахан сэдьхэлтэй,

Сагаахан hанаатай,

Сагаахан заншалтай

Сагаалган, мэндээ!


Гасалан гайемнай халхалан, абаржа,

Гансашье хүниие, айлые орхингүй,

Жабартай хаhынгаа эршыень намдуулан,

Жаргалай оршолон мандуулхань болтогой!


Сагаахан сэдьхэлтэй,

Сагаахан hанаатай,

Сагаахан заншалтай

Сагаалган морилбо. Мэндээ!

Сагаахан сэдьхэлтэй,

Сагаахан hанаатай,

Сагаахан заншалтай

Сагаалган, мэндээ!

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа