Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Бэдэрэлгын дүн "H"

Бэдэрэлгын дүн "H"

Дуу бэдэрхэ

Количество найденных: 8

Количество найденных: 1

Количество найденных: 0

« 1 2 »

Залуу наhан


Эжымни бариhан хилээмэн


Байгалhаа ерэhэн басаган

Хүг. Г. Дармзагдын, үг. Д. Улзытуевай


"Миний Буряад" сэтгүүлийн Улан Үдэ хот дахь нээлт 2-р хэсэг / Minii Buryad setguul Ulan Ude hot


Neg odriin haan


Дуугай hүниин уянга

хүг. Лариса Санжиевагай, үг. Дулгар Доржиевагай


Sahilga Sul


ZhargaL feat. Ram Jaan


hургуулиин саг

хүг., үг Баясхалан Батоевай


Дуран гэжэ бии hаань (feat Сэнгэ Ламбаев)

хүг. Мэдэгма Доржиевагай, үг. Дондог Улзытуевэй


Наhанайм одон

хүг. А. Саможаповай, үг. Ж.Жалсандоржиевай


Ши наhанайм талаанши

хүг.Баяр Хамаевай, үг.Гэрэлма Цыдыповагай


hүүлшын дуран

хүг. Н.Нар-Оюугай, үг. М.Очировай


Aisui hulgiin tuvurguun


Hunnu


sanah tusam


Сагаан hараар амаршалнаб!

хүг. А.Зодбоевай, үг. Д.Пунсуковай


The Wind Horse

1 Sumaro 3:01 2 Hoorai 4:05 3 Boomborai 5:26 4 Give You a Rose 2:46 5 Altargana 3:43 6 Derlcha 5:15 7 Heemor 2:08 8 The Girl Who Stole Horses 3:24 9 Galloping Horses 2:50 10 The Legend Of The Swan Brothers 6:34 11 Wan Li 1:54 12 Genghis Khan 4:53 13 Holy Mountain ...


Нютаг уhанай дуун

Б.Бадамдорж С.Гүрсоронзон


Нютаг уhаяа хайралнаб

Б. Зийдэгмаа Д. Лувсаншарав


Дууша сэдь


АРЮУН БАГША ЛАМАМНАЙ

АРЮУН БАГША ЛАМАМНАЙ Хүгжэмынь Пүрбэ Дамирановай Yгэнүүдынь Николай Шабаевай Ольга Шарапова дуулана Бурхан багшын hургаалы Буряад орон соогуураа Дэлгэрүүлхэ үүргэеэ Дээдын хэмдэ хүргэжэ, Алдар солоо үргүүлhэн, Агуу нэрээ нэрлүүлhэн, Арбан галаб мүнхэрhэн ...


САГААЛГАМНАЙ, МЭНДЭЭ!

САГААЛГАМНАЙ, МЭНДЭЭ! Хүг. Дулма Сунраповагай Үг. Николай Шабаевай Найрамдал заяаhан элдинхэн Буряадтам Найдалай захяатай Шэнэ жэл – Сагаалган Эрьежэ мандабал ээлжээндээ эртэлжэ – Элинсэг заншалнай иихэдээл гоёл даа....


Нютаг

Нютаг Үгэнь Б.Сундуйн Хүгжэмынь Ц.Чинзоригой Баянхаанай ууламнай Бугайн урамдаанта нютаг юмэ Анханай саhанаар яаранхай Аншан баабайн нютаг юмэ Урадхал дулаан Балжамнай Улаалзай мойhоной орон юмэ Уургай сайгаа аягаланхай Уяхан ижийм нютаг юмэ ...


Сэлгеэ һүнил газаа

... эбхэрээ. Дабталга Хаанаб даа холын туяанууд Хонгорхон наһыш һануулаа. Набша сэсэг намаагаа хумяад, Нара хүлеэн гуниглаа. Дабталга клип: https://youtu.be/IV2_OMFDOes


Тоонто - арадай аман зохёолой ансамбль

... ерээд, дуу дуулажа, баярай үгэнүүдээр амаршалжа байхадань, ямар буян хэшэгтэй, ямар һайхан дэмбэрэлтэй гээшэб! Намжилма Бальжинимаева, http://www.infpol.ru/news/item/7769-aldar-suuta-toonto-ansambliin-ojn-bayar.html Ансамбль «Тоонто» был создан в 1989 году с целью возрождения, сохранения и пропаганды лучших образцов ...


Ээжын чансан цай

Ээжин чанасан цай. Үг. Д.Саманд Ая.Б.Магсаржав. (Эжын шанаhан сай. Ч. Гуруев, Д. Очирова буряадшалба). Уугаад hуухадам урма һэргээһэн Уугуул нютагайм амтатайхан сай Олон түмэнэйм ундан болоһон Оршолондо ...


Абамни

1.Дуугүй hууналта абамни Гүнзэгы нюдэдэйнь хөөрөөн Захяа найдалыш мэдүүлнэ Намдаа хүндэтэй абамни А -а- а Намдаа хүндэтэй абамни 2. Шэртэн hууналта ...


Минии аба адуушан хүн

Минии аба адуушан хүн - слова песни 1. Амин хайртай минии аба Адуунайнгаа бэлшээридэ дууладаг хүн байhан. Бага наhанhаа шэхэндэ хоногшоод, Бараг лэ хоолойтой дуушан хүн байhан. Дабталга: Минии аба адуушан хүн, Минии аба дуушан хүн. Минии ...


Наратын замы дабамаар байна

Наратын замы дабамаар байна Үгэ болон хүг. Н.Жанцанноровай Монголhоо оршуулгань Николай Шабаевай 1. Хабарай һалхин үлеэн байна, Хайрын сэдьхэл жэгнээд байна, Хайратай шамдаа нэнгэмээр байна. Уулын оройдо ...


Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

... Бадмаевай, үг. Галина Базаржаповагай Энхэхэн мүнхэхэн дэлхэй дээр Эрхэхэн минии түрэхэдэ, Эжымни, хайрата эжымни, Энхэрэн намаяа угтаа hэн. Дабталга: Хүрьһэтэ алтанхан дэлхэй дээр Хүмүүн боложо түрэхэдэм, Хүгшэн эжымни намайгаа Хүндэлэн, хүхин угтаа hэн. Үлгэнхэн ногоохон ...


Алтаргана

Ара газарта ургаhан Аса бүхэтэй Алтаргана Алиган дээрээ тэнжээhэн Аба эжы хоёрни Эбэр газарта ургаhан Эшэ бүхэтэй Алтаргана Эльгэн дээрээ тэнжээhэн Эжы ...


Дуран тухай дуун

Харанхы, бүрэнхы байдалым Хаха зүhэжэ hэргээhэн, Хүхюухэн наранай туяадал Халуухан инагайм дуран. Намжаахан энэ дэлхэйдэ Нангин дуранайм охинши. Нарата энэ дэлхэй дээр ...


Инагтаа... (Үдэр бүри)

... Ольга Тангатова Үдэр бүри, бүри һанаандамниш, һүни бүри бүри зүүдэндэмниш, Хоер гарыш гарыш адхагшаһайб, Халта зүрхыш зүрхыш шагнагшаhайб, Дабталга: Зүүдэндэмни харагдааш, зүрхэндэмни һaнагдааш, золтой жаргалтай байһайбди даа. - 2р. Уян сэбэр, сэбэр шарайтайлши, Уян сагаан,...


Наранай Домог

... Үбгэн баабайн үльгэр туужада Үндэһэ яһанайм элинсэг һанагдаа, Эртын сагай сууряа(н) ханда(ал) Эрьен, эрьен соностон дурдаа. Газар дайдым hажа(а)хада Арьяа баала Молор һайхан үзэсхэлэн Арьяа баала Эхэ нангин хизаар мүнхэл Арьяа баала Эрьеэд наралан хүрэхэл Арьяа баала Билигма ...


Энхэ жаргалай юртэмсэ

Энхэ жаргалай юртэмсэ слова песни Булган тала хангай хүбшэ - Бууса оронойм омогорхол. Унайн утаан хүхын дуунhаа Уян сэдьхэл жэргэнэ - 2 дахин Байгал далай, Мунхэ Сарьдаг - Буряад оронойм зэндэмэни. Бүддын суртал номын шэдеэр Буян хэшэгынь дэлгэрнэ ...


Улаалзай хамталиг (Эрхүү хотын залуушуулай хамталиг)

... обряд на театральной сцене (внешняя ссылка) // Окружная правда : газета. (внешняя ссылка) — (внешняя ссылка) 6 мая 2010. (внешняя ссылка) Источник: http://irkipedia.ru/content/ulaalzay


Бадмаев Булад

... артист, который не только задушевно поет, но и является талантливым автором-песенником. "Гансаардалга" Дулаахан зунай үдэшэ, дуулажа hуунал гансаараа хасар дээгүүр мэлмэрүүхэй хальтиранал даа дуран соогоо. Дабталга: Алимши Эжым? Алимши даа, Абам? Асуудал гансал асуудал....


Банчикова Цыдып

... официального визита Президента РФ Д.А. Медведева в Республику Бурятия. В 2011 году удостоена почетного звания "Народный артист РБ". Источник: http://www.theatre-baikal.ru/collectives/detail.php?ELEMENT_ID=350


Бүтидэй Дондог-Сэрэн

... певец года по версии народной премии в области культуры и искусств "Золотая лимба - 2011". Работает в театре Байкал с 2008 года. источник: http://www.theatre-baikal.ru/collectives/detail.php?ELEMENT_ID=348


"Зугаа" хамталиг

... а их было около двадцати, превзошли все ожидания. В залах каждый раз воцарялась удивительная атмосфера взаимопонимания, а лирика песни «hэрюухэн hни» была понята и принята слушателями и стала хитом молодежи и студентов. В этом же году состоялись не менее успешные гастроли по ...


Бурятская народная песня "Алтаргана", исполняет Долгормаа

<iframe title="Buryad traditional song &quot;Altargana&quot;" src="//www.youtube.com/embed/ZNw4IxC3jZ4?feature=oembed" allowfullscreen="" frameborder="0" height="300" width="460"> <br> </iframe>


Ринчинова Билигма

... театр оперы и балета 18 мая в 17.00 на сольный концерт народного артиста Республики Бурятия Билигмы Ринчиновой. 13.05.2013 Автор: Жанна Дымчикова http://minkultrb.ru/publications/detail.php?SECTION_ID=94&ELEMENT_ID=3662


Минии Буряад

... Сэсэгмаагай, үг. Н. Сэмжэдэй Наранай харгын узуур -- Буряад, Жэлэй эрьесын xүрдэ -- Буряад, Арюухан ононой эхин -- Буряад, Алан-гуа эжын түрэhэм -- Буряад, Хун шубуунай хии морин -- Буряад, Хуhан сэргын hүлдэ -- Буряад, Баабай Саяанай орьeл -- Буряад, Байгал далайн сэгээл -- Буряад, Буурал ...


Д.Долгормаа

....Жавзандулам, М.Найдалмаа, МУГЖ А.Бүтэд болон Монголын урлагийн тайзнаа уран бүтээл туурвиж буй буриад зоны төлөөлөл дуучид оролцох юм байна. http://www.dnews.mn/id/13577


Бямбажав

... даргаар томилогдсон. Төмөр замд бол шинэ хүн биш гэсэн үг. Төмөр замын оюутны байранд гөөхий идэж дурсгалтай хэдэн жилийг үдсэн дээ. Г.Баяр http://entertainment.eagle.mn/content/read/13662.htm 2014 оны 2 сарын 28


Хатхур Зу

Колючие иглы бурятского рэпа Hathur-zu Рэп для «Хатхур Зу» - это хобби, но к творчеству они подходят очень серьезно. // ФОТО: Этих ребят слушает весь бурятский Интернет, они совмещают ...


Болд

... одоог хүртэл нийт 250 гаруй дуунуудыг зохиож залуучуудын хүртээл болгосон нь олон удаа шилдэг дууны жагсаалтыг тэргүүлсээр ирсэн. 2009 онд “HERO Entertainment”, “В Production” хамтран бүтээсэн “Би чамд хайртай” киноны хоёрдугаар ангид гол дүрд тоглон кино ертөнцөд амжилттай ажилласан. 2010 ...


Жигмитова Ольга

... года — солистка БГАТОБ. Занимается с народной артисткой России Даримой Линховоин. с 2014 года - заслуженная артистка Республики Бурятия. http://gazetarb.ru/news/section-culture/detail-306827/


Нар-Оюу

... из организаторов шоу-проектов в городе Пекине (КНР), выступает и сотрудничает со многими звездами из Бурятии, Монголии и Китая. Источник: http://infpol.ru/glavnye-novosti/item/3702-pevitsa-nar-oyuu-ne-uvazhayu-muzhchin-kotorye-pustoslovya...


« 1 2 »

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа