Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
НЭГЭН ШЭНЭЭР АМАР МЭНДЭ!

НЭГЭН ШЭНЭЭР АМАР МЭНДЭ!

Хэн дууланаб: СЭСЭГ И СЭРЖЭНА БАДМАЕВЫ

Хүгжэмэй зохёолшо: Үгэнь болон хүгжэмынь Сэсэг Бадмаевагай

Дуунай үгэ

НЭГЭН ШЭНЭЭР АМАР МЭНДЭ!

Үгэнь болон хүгжэмынь Сэсэг Бадмаевагай


Удам, угаа холбодог

Удхаар баян заншалтай,

Улад зоноо эблүүлдэг

Урдын һайхан наадамнай.


Хадагаар золголсожо, үреэлээ үреэлсэжэ,

Сэдьхэлээ сагааруулжа, сагаалыт, арад зомной!


Дабталга:

Сагаан һараар, Сагаалганаар

Амар мэндэ! Мэндэ амар!

Шэнэ жэлээр, нэгэн шэнээр

Амар мэндэ! Мэндэ амар!


Сагаан эдеэ дэлгэжэ,

Аха дүүнэр сугларба.

Сагай хүрдын удхатай,

Ёохор наадан нэербэ.


Хадагаар золголсожо, үреэлээ үреэлсэжэ,

Сэдьхэлээ сагааруулжа, сагаалыт, арад зомной!


Дабталга:

Сагаан һараар, Сагаалганаар

Амар мэндэ! Мэндэ амар!

Шэнэ жэлээр, нэгэн шэнээр

Амар мэндэ! Мэндэ амар!

һаналгууд

sesegmab1990@gmail.com

sesegmab1990@gmail.com, 22 Января 2021

Как скачать песню

dk_kusocha@mail.ru

dk_kusocha@mail.ru, 08 Февраля 2021

Амар мэндээ! Намда "Нэгын шэнэ амар мэндэ" гэhэн дуунай минус ухэ аргатайhаа угыт, гэжэ гуйнаб.

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа