САГААЛГАМНАЙ, МЭНДЭЭ!

Исполнитель: Сунрапова Дулма

Автор слов: Николай Шабаев

Композитор: Дулма Сунрапова

Дуунай үгэ

САГААЛГАМНАЙ, МЭНДЭЭ!

Хүг. Дулма Сунраповагай

Үг. Николай Шабаевай


Найрамдал заяаhан элдинхэн Буряадтам

Найдалай захяатай Шэнэ жэл – Сагаалган

Эрьежэ мандабал ээлжээндээ эртэлжэ –

Элинсэг заншалнай иихэдээл гоёл даа.


Сагаахан сэдьхэлтэй,

Сагаахан hанаатай,

Сагаахан заншалтай

Сагаалган морилбо. Мэндээ!


Сагаахан сэдьхэлтэй,

Сагаахан hанаатай,

Сагаахан заншалтай

Сагаалган, мэндээ!


Огторгойн үндэрhөө шэртэhэн мүшэдhөө

Омогтой буубал даа Сагаалган – Шэнэ жэл.

Заяандаа, түүхэдээ жаргалаа баталжа,

Замбуулин түбидэ үргэхэл юумэмнай –


Сагаахан сэдьхэлтэй,

Сагаахан hанаатай,

Сагаахан заншалтай

Сагаалган морилбо. Мэндээ!

Сагаахан сэдьхэлтэй,

Сагаахан hанаатай,

Сагаахан заншалтай

Сагаалган, мэндээ!


Ажалша буряадай урданhаа сахиhан

Анханай гансахан арадай hайндэр юм.

Хэзээдэш, хаанашье малшадай hайндэр гээд,

Хэтэдээ арадтаа хүндэтэй байхал даа.


Сагаахан сэдьхэлтэй,

Сагаахан hанаатай,

Сагаахан заншалтай

Сагаалган морилбо. Мэндээ!

Сагаахан сэдьхэлтэй,

Сагаахан hанаатай,

Сагаахан заншалтай

Сагаалган, мэндээ!


Гасалан гайемнай халхалан, абаржа,

Гансашье хүниие, айлые орхингүй,

Жабартай хаhынгаа эршыень намдуулан,

Жаргалай оршолон мандуулхань болтогой!


Сагаахан сэдьхэлтэй,

Сагаахан hанаатай,

Сагаахан заншалтай

Сагаалган морилбо. Мэндээ!

Сагаахан сэдьхэлтэй,

Сагаахан hанаатай,

Сагаахан заншалтай

Сагаалган, мэндээ!

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи.

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Добавить песню в плейлист
Отметить понравившуюся вам песню
Прокомментировать песню

Больше не показывать

Список тегов

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/ru/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.