НЭГЭН ШЭНЭЭР АМАР МЭНДЭ!

Исполнитель: СЭСЭГ И СЭРЖЭНА БАДМАЕВЫ

Композитор: Үгэнь болон хүгжэмынь Сэсэг Бадмаевагай

Дуунай үгэ

НЭГЭН ШЭНЭЭР АМАР МЭНДЭ!

Үгэнь болон хүгжэмынь Сэсэг Бадмаевагай


Удам, угаа холбодог

Удхаар баян заншалтай,

Улад зоноо эблүүлдэг

Урдын һайхан наадамнай.


Хадагаар золголсожо, үреэлээ үреэлсэжэ,

Сэдьхэлээ сагааруулжа, сагаалыт, арад зомной!


Дабталга:

Сагаан һараар, Сагаалганаар

Амар мэндэ! Мэндэ амар!

Шэнэ жэлээр, нэгэн шэнээр

Амар мэндэ! Мэндэ амар!


Сагаан эдеэ дэлгэжэ,

Аха дүүнэр сугларба.

Сагай хүрдын удхатай,

Ёохор наадан нэербэ.


Хадагаар золголсожо, үреэлээ үреэлсэжэ,

Сэдьхэлээ сагааруулжа, сагаалыт, арад зомной!


Дабталга:

Сагаан һараар, Сагаалганаар

Амар мэндэ! Мэндэ амар!

Шэнэ жэлээр, нэгэн шэнээр

Амар мэндэ! Мэндэ амар!

һаналгууд

sesegmab1990@gmail.com

sesegmab1990@gmail.com, 22 Января 2021

Как скачать песню

dk_kusocha@mail.ru

dk_kusocha@mail.ru, 08 Февраля 2021

Амар мэндээ! Намда "Нэгын шэнэ амар мэндэ" гэhэн дуунай минус ухэ аргатайhаа угыт, гэжэ гуйнаб.

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи.

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Добавить песню в плейлист
Отметить понравившуюся вам песню
Прокомментировать песню

Больше не показывать

Список тегов

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/ru/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.