Хайрата эжы

Исполнитель: Бадмаев Булад

Альбом: Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Композитор: хүг. Булад Бадмаевай, үг. Аламжа Бадмаевай

Дуунай үгэ

Хайрата эжы

хүг. Булад Бадмаевай, үг. Аламжа Бадмаевай

Элдин энэ дэлхэй дээрэ

Энхэ тайбан байдалтайлби –

Эгээл иимэ жаргалтайдаа

Эжы тандаа баяртайлби.


Холын тэрэ нэгэл үдэр

Хүнэй бэе олонхойлби.

Танайл ашаар, хайран эжым,

Талаан, буян элдэнхэйлби.


Мүнгэн сагаахан толгойеш

Үнсэн һуухаяаш яалайбиб...

Мүшэн мэтэ толорхыеш

Мүнхын юрөөл дууланалби.

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи.

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Добавить песню в плейлист
Отметить понравившуюся вам песню
Прокомментировать песню

Больше не показывать

Список тегов

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/ru/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.