Абамни

Исполнитель: Дашиев Алдар

Композитор: хүг. Алдар Дашиевай, үг. Сэсэг Бадмаевагай

Дуунай үгэ

1.Дуугүй hууналта абамни
Гүнзэгы нюдэдэйнь хөөрөөн
Захяа найдалыш мэдүүлнэ
Намдаа хүндэтэй абамни
А -а- а
Намдаа хүндэтэй абамни
2. Шэртэн hууналта абамни
Бодолойш зоригыень ойлгоноб
hанаа найдалыш бүтээхэб
Намдаа хүндэтэй абамни
А - а - а
Намдаа хүндэтэй абамни
3. Сэдьхэн байналта абамни
Үреэhэн заабариинь бэелүүлхэб
Эсэгын нэрые нэрлүүлхэб
Хүндэтэ минии абамни
А - а - а
Хүндэтэ минии абамни

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи.

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Добавить песню в плейлист
Отметить понравившуюся вам песню
Прокомментировать песню

Больше не показывать

Список тегов

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/ru/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.