АРЮУН БАГША ЛАМАМНАЙ

Author: Шарапова Ольга

Text author: Николай Шабаев

Composer: Пурбо Дамиранов

Lyrics

АРЮУН БАГША ЛАМАМНАЙ

Хүгжэмынь Пүрбэ Дамирановай

Yгэнүүдынь Николай Шабаевай

Ольга Шарапова дуулана


Бурхан багшын hургаалы

Буряад орон соогуураа

Дэлгэрүүлхэ үүргэеэ

Дээдын хэмдэ хүргэжэ,


Алдар солоо үргүүлhэн,

Агуу нэрээ нэрлүүлhэн,

Арбан галаб мүнхэрhэн

Арюун багша ламамнай.


Хубисхалда хамагдаад,

Һүнэн, ошон ошоогүй

Мүнхэ үнэн hургаалаа

Мүнөө дахин hэргээжэ,


Алтан ганжар-сэргэдээ

Арад зондоо буулгаhан,

Абаралай мэгзэмтэй

Арюун багша ламамнай.


Далай ехэ эрдэмэй

Дамжаа дамжан түүрээжэ,

Хогоосондо мүнхэрхэ

Холын бодол номножо,


Агууехэ хүсэндэ

Абьяас, шунал шэнгээhэн,

Ажаг, hонор бэлигтэй

Арюун багша ламамнай.


Олон галаб үнгэрхэ.

Огторгойшье халижа,

Одо мүшэдш унтарха,

Орон дэлхэйш хубилха…


Алиш сагта мүнхэхэн

Арбан сагаан буянгаа

Айладхажал байхал даа

Арюун багша ламамнай.

Comments

You should be authorized

You are new to our website?

Let us quickly guide you. At this website you can make playlists of the songs you like. You are welcome to comment on the songs, and leave recommendations for other users.

Add this song to playlist
Add to Favourites
Comments

Do not show again

Tags list

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/en/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.