АРЮУН БАГША ЛАМАМНАЙ

Исполнитель: Шарапова Ольга

Автор слов: Николай Шабаев

Композитор: Пурбо Дамиранов

Дуунай үгэ

АРЮУН БАГША ЛАМАМНАЙ

Хүгжэмынь Пүрбэ Дамирановай

Yгэнүүдынь Николай Шабаевай

Ольга Шарапова дуулана


Бурхан багшын hургаалы

Буряад орон соогуураа

Дэлгэрүүлхэ үүргэеэ

Дээдын хэмдэ хүргэжэ,


Алдар солоо үргүүлhэн,

Агуу нэрээ нэрлүүлhэн,

Арбан галаб мүнхэрhэн

Арюун багша ламамнай.


Хубисхалда хамагдаад,

Һүнэн, ошон ошоогүй

Мүнхэ үнэн hургаалаа

Мүнөө дахин hэргээжэ,


Алтан ганжар-сэргэдээ

Арад зондоо буулгаhан,

Абаралай мэгзэмтэй

Арюун багша ламамнай.


Далай ехэ эрдэмэй

Дамжаа дамжан түүрээжэ,

Хогоосондо мүнхэрхэ

Холын бодол номножо,


Агууехэ хүсэндэ

Абьяас, шунал шэнгээhэн,

Ажаг, hонор бэлигтэй

Арюун багша ламамнай.


Олон галаб үнгэрхэ.

Огторгойшье халижа,

Одо мүшэдш унтарха,

Орон дэлхэйш хубилха…


Алиш сагта мүнхэхэн

Арбан сагаан буянгаа

Айладхажал байхал даа

Арюун багша ламамнай.

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи.

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Добавить песню в плейлист
Отметить понравившуюся вам песню
Прокомментировать песню

Больше не показывать

Список тегов

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/ru/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.