Талын дуран

Исполнитель: Бадмаев Булад

Альбом: Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Композитор: хүг. Булад Бадмаевай, үг. Аламжа Бадмаевай

Дуунай үгэ

Талын дуран

хүг. Булад Бадмаевай, үг. Аламжа Бадмаевай


Аажам талын дүүхэй

Аалин дуугаа татаа.

Һайхан инаг дуран

Байхал зүрхыем абаа.


Хэлыш, инаг, юундэ

Холын харгы дуудааб?

Энэл үглөө юундэ

Эртын һэбшээн дуулааб?


Талын басаган зүрхым татаа,

Талын басаган зүрхым абаа.


Дайдын холо нютаг.

Тайгын хүбүүн тэндээ.

Эреэн алаг зүрхэм

Инаг шамай татаа.

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи.

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Добавить песню в плейлист
Отметить понравившуюся вам песню
Прокомментировать песню

Больше не показывать

Список тегов

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/ru/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.