Захаамин

Исполнитель: Бадмаев Булад

Альбом: Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Композитор: хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Соктоевай

Дуунай үгэ

Захаамин

хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Соктоевай

Буурал Буряад ороной

Баруун зүгтэ оршоһон,

Ангай мүрөөр суурхаһан,

Аба эжын мүндэлһэн

Дабталга:

Уран-Дүшэ түшэлгэтэй,

Үндэр-Баабай мүргэлтэй,

Захын аймаг Захаамин,

Манай нютаг Захаамин.

Алта, мүнгэн һудалтай,

Арюун һайхан сэдьхэлтэй,

Зүүдэн соомной мндэлһэн,

Зүрхэн соомной мүнхэрһэн.

Дабталга

Бүхы юумэ үзэһэн,

Буян хэшэг үргэһэн,

Хада уулын оройгоор

Хүгжэм дуугаа дэлгэһэн.

Дабталга.

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи.

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Добавить песню в плейлист
Отметить понравившуюся вам песню
Прокомментировать песню

Больше не показывать

Список тегов

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/ru/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.