Хүхын донгодоон

Исполнитель: Бадмаев Булад

Альбом: Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Композитор: хүг. Булад Бадмаевай, үг. Юлия Дампиловагай

Дуунай үгэ

Хүхын донгодоон

хүг. Булад Бадмаевай, үг. Юлия Дампиловагай


Хүбшын хүхын донгодоон

Дуулдан байгаа газаа.

Мүнгэн сагаан манан соо

Таран байгаа удаан.


Дабталга:

Донгодоон хүхын – мүнгэн

Дуран намда һанагдаа.

Хүлеэн байгааб уяран

Хүхын дуунай донгодоо.


Ульгам хүхын донгодоон

Үүрээр эртэ шэнхинээ.

Хүгжэм болон таран,

Хүдөө талыем шэмэглээ.


Дабталга:

Тайгын хүхын донгодоон

Таалан байгаа дайдые.

Таашаан зүрхэм, гуниглан,

Тангил шимни һанагдааш.

Дабталга.

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи.

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Добавить песню в плейлист
Отметить понравившуюся вам песню
Прокомментировать песню

Больше не показывать

Список тегов

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/ru/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.