Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Исполнитель: Бадмаев Булад

Альбом: Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Композитор: хүг. Булад Бадмаевай, үг. Галина Базаржаповагай

Дуунай үгэ

Хүмүүн боложо түрэхэдэм…

хүг. Булад Бадмаевай, үг. Галина Базаржаповагай


Энхэхэн мүнхэхэн дэлхэй дээр

Эрхэхэн минии түрэхэдэ,

Эжымни, хайрата эжымни,

Энхэрэн намаяа угтаа hэн.

Дабталга:

Хүрьһэтэ алтанхан дэлхэй дээр

Хүмүүн боложо түрэхэдэм,

Хүгшэн эжымни намайгаа

Хүндэлэн, хүхин угтаа hэн.


Үлгэнхэн ногоохон дэлхэй дээр

Үхибүүн боложо түрэхэдэм,

Үбгэн абамни намайгаа

Урматай, хүгтэй угтаа һэн.

Дабталга:


Нарата, намаата дэлхэй дээр

Нарайхан минии түрэхэдэ,

Нагасам, нагасам намайгаа

Нааршаан, хөөршөөн угтаа һэн.


Арюухан сэлгеэхэн дэлхэй дээрэ

Аабайхан минии түрэхэдэ,

Абгайхам, абгайхам намайгаа

Абаһаар баяртай угтаа һэн.

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи.

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Добавить песню в плейлист
Отметить понравившуюся вам песню
Прокомментировать песню

Больше не показывать

Список тегов

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/ru/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.