Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Һонин мэдээн

17 Марта 2015

Дасангуудай магтаал

Бандида Хамба ламанарай тушаал хэргэмэй байгуулагдаhаар 250 жэлэй ойдо зорюулжа Буддын шажантанай заншалта Сангхын захилаар Буряад Уласай соёлой яаманай харгалза доро байдаг «Сансар» студида эдэ магтаалнууд байгуулагдаба. 

Цырен-Ханда Дарибазаровагай бэшэhэн үгэнүүд дээрэ Бирваагийн Мөнхболд аялга найруулжа, дуун болгожа бүтээгөө. Магтаалнууд дээрэ хүдэлhэн зонуудые нэрлэбэл: найруулагша – Баярма Жалцанова, хабсаргагша – Александр Захаров, зураг буулгагшад – Валерий Чойдопов, Дугар Гармаев, Александр Захаров, хүгжэм шэмэглэгшэд – Павел Карелов, Анна Копылова. Энэ түлэбые зохёон байгуулагша, хүтэлбэрилэгшэ – Жанна Дымчикова 

21 дасанай магтаалнуудые гүйсэдхэгшэд:

1.     «Балдан-Брэйбун» дасан – Хяагта

Дамба Занданов, Ольга Шарапова

2. Тамчын дасан «Даша Гандан Рабжалин» – Сэлэнгэ

«Тэмүүжэн» хамталиг 

3. Атаган-Дэрэстэйн «Лхундув Дэченлин» дасан – Зэдэ

Эдуард Жагбаев, Сэсэг Аюшеева

4. Анаагай «Гандан Шаддублинг» дасан – Хори       

Бүтидэй Дондог,  Арюна Лодоева

5. Түгнэ-Галтайн «Даши Чойнхорлин» дасан – Мухарэбэр

Намхайн Мүнхзул, Дарима Цырендондопова

6. Хэжэнгын«Дэчен Даши Лхунболин» дасан – Хэжэнгэ     

Болод, Жаажан Динганорбоевтон

7. Сүүгэлэй «Даши Чойпэллин» дасан – Могойто

Баиржаб Дамбиев, Эржэна Санжиева    

8. Агын «Дэчэн Лхундублин» дасан – Ага      

Мүнхэ Батомункуев, Бэлигма Ринчинова

9. Гэгээтэйн «Данба Брэйбун» дасан – Зэдэ

Алдар Дашиев, Сэсэг Бадмаева

10. Хэрэнэй «Гандан Даржалин» дасан – Түнхэн        

Михаил Пирогов, Алена Мохосова

11. Баргажанай «Гандан Шаддублин» дасан – Баргажан

Чингис Раднаев, Цыпилма Аюшеева

12. Эгэтын «Дамчой Равжалин» дасан  Ярууна

Дамбадугар Бочиктоев, Арюна Лодоева

13. Үзөөнэй «Даши Түбдэнлин» дасан – Дулдарга

Бадма Гомбожапов, Дулма Сунрапова

14. Чисаанын «Гандан Чойпэллин» дасан – Хэжэнгэ

Алексей Михайлов, Дашима Согтоева   

15. Шэбэртын«Даши Лхундублин» дасан – Бэсүүр

Данзан Бальжинимаев, Сарюна Бальжинимаева

16. Цээжэ-Бургалтайн «Дондуб Норбулин» дасан – Захаамин

Доржо Шагдуров, Аюна Баирова

17. Санага-Булагай «Даши Пунсэглин» дасан – Захаамин

Доржо Шагдуров

18. Усть-Ордагай «Түбдэн Даржалин» дасан – Усть-Орда

Баиржаб Дамбиев, Болдын Ганцэцэг

19. Ивалгын «Даши Чойнхорлин» дасан (Хамбын Хүрээ) – Ивалга           

Бэлигма Ринчинова

20. Эрхүүгэй «Намжал Чойдублин» дасан – Эрхүү хото

Эдуард Жагбаев, Елена Борохитова

21. Хамбын Сүмэ «Жанчуб Допанхан» дасан – Улаан-Үдэ хото

Галсаннимын Гандиг, Бадма Гомбожапов, Дашима Согтоева

Унзад лама – Түмэн Раднаев (Дээдэ-Онгостойн дасан)

Уртын дуушан – Бабуудоржын Сэсэгмаа (Үбэр-Монгол)

Морин хууршан – Галмандах Баттулга («Байгал» шуулга)

Суур, лимбэшэн – Балданцэрэн Баттүвшин («Байгал» шуулга)

Ятагшан – Баярма Овчинникова («Байгал» шуулга)


«Буряад хэлэ Буряад Уласта cахин хүгжөөхэ» гэһэн Буряад Уласай гүрэнэй программын хэмжээндэ Буряадай Соёлой яаманай мүнгэн сангай дэмжэлгээр «21 дасанай магтаал» бэлдэгдээ.

Хүндэтэ нүхэд, интернедэй http://soyol.ru/ гэжэ буудалда орожо, эдэ магтаалнуудые хараха, шагнаха аргатайт.


https://youtu.be/yMUD64n8AJE

Автор: Николай Шабаев

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа