Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Һонин мэдээн

13 Марта 2015

Баян талын аялга«Yдэшын амар мэндэ, хүндэтэ нүхэд!» Эдэ үгэнүүдээр хахад зуун жэл шахуу агаарай долгиндо долоон хоногтоо нэгэ удаа зэдэлжэ байдаг хүгжэм дуута, уран зохёолой «Баян талын аялга» гэhэн радиожурнал гурбадугаар hарын 9-нэй, 10-най хоёр үдэшын туршада Николай Бестужевай нэрэмжэтэ Ород драмын театрай тайзан дээрэhээ дамжуулагдаба.

НРадиожурнаалаа хүдөө-газааhаа дамжуулха заншал бии болоhоор хэдэн жэлнүүд үнгэрөө, хотын театрнуудай, хүдөөгэй соёлой байшангай тайзанууд дээрэhээ яhалал зэдэлээл гээшэ. Энэ жэлэй России дотор уран зохеолой жэл гэжэ соносхогдоод байхада, «Бурятия» телерадиокомпани «Байгал» театртай суг «Баян талын аялга» гэhэн түлэбөө саашань үргэлжэлүүлэн, гансашье аялга дуугаа бэшэ, мүн тиихэдэ Буряад оронойнгоо уран шүлэгшэдэй уянгата мүрнүүдые харагшад болон шагнагшадтаа бэлэглэхэ шиидхэбэри абаhан, тэрээнээ эдэ үдэшэнүүдэй туршада бэелүүлбэ гээшэ. Эхэнэрнүүдэй Уласхоорондын баярай үдэрнүүд хадань:

Эхэнэрнүүд, талын сэсэгүүд,

Энэ дэлхэйн гоёолтонууд.

Торгон үргэн дайдыемнай

Түхөөн мүндэлhэн эхэнэрнүүд.

Дэлхэйн шэмэг, лёнхобо сэсэг,

Дуранай тэмдэг, дүүрэшэгүй баялиг…

Элбэг Манзаровай эдэ үгэнүүдээр эхилээ бэлэй хоёр үдэшын дуунай hайндэр. Буряадай телевидениин сурбалжалагша, дамжуулагнуудые хүтэлэгшэ Гүнсэмаа Тудупова, Буряадай радиогой диктор Баатар Цыбенов хоёр аялга ниилэжэ хүдэлдэг болоhоор үнинэй бэлэй, мүн энэшье үдэшэ хоюулаа…   

Республикымнай, тиихэдэ Yбэр Байгалай хизаарай нютаг нугануудhаа, Улаан-Yдэ хотоhоо үндэр нэрэтэй хүндэтэй хүнүүдээ, үндэр наhатай ажалай ветерануудые амаршалжа, аялга дуун захилнууд ородог лэ гуримаараа олон байба. 

Хурамхаанай аймагай ажалай ветерануудСанжи-Митап Гатапович Сэсэгма Дабаевна Бадмаевтан, Дулма Эрхитуевна Аюшеева, Зоя Дамбиевна Цыдендоржиева, Эльвира Ароченовна Очирова, Людмила Гармаевна Очирова  гэгшэдые, багшын ажалай ветеранууд Дарима Жимбиевна Цыбикова, Гликерия Герасимовна Цыденова,  Балданова Дарья Боблоевна, Галина Дамдиновна Галсан Пурбуевич Балдановтан, Уланхаанда олон жэлэй туршада хyдэлhэн эрхим багшанар  Анна Базаровна Борисова, Бубеева Александра Ринчиновна, Софья Базаровна Будаева, Екатерина Галсановна Хориганова,  Хормонов Валерий Цыбикович гэгшэдые, Буряад үндэһэн яһатанай 1-дэхи лицей-интернадай багша Вера Раднаевна Хартаевае, эдиршүүлэй спортдо горитой хубитаяа оруулжа, хүгжэлтэдэнь нилээн оролдолго гаргажа байдаг Цырен Санданович Цындынжапов, Могойтын аймагай багша Цыпилма Бальжинимаевна Бальжинимаева, эдэ үдэрнүүдтэ 90 наhанайнгаа дабаан дээрэ гараhан, уг гарбалайнгаа, түрэhэн нютагайнгаа hүр hүлдые дээрэ үргэжэ ябаhан эрдэмтэн, дайнай болон ажалай ветеран, Дулдаргын аймагай Тугшан нютагhаа гарбалтай Дашанима Галданович Дамдинов, Сэлэнгын аймагай Yбэр-Зөөхэй нютагта ажаhуудаг Татьяна Дагдановна Бизьяева, Улаан-Yдэдэ hуудаг Наталья Дабаевна Ванданова гэгшэд, Яруунын аймагай Мужыха нютагай багшын ажалай ветеран Цырен-Ханда Дамдиновна Дашиева, 80 наhатай эжы, хүгшэн эжы Мария Сахмановна Базарова, Сэлэнгын аймагай Түхэм hууринда түрэhэн Намжилма Аюшеевна Базарова, Нерюнгри хотын түрүүшын барилгашадай нэгэн, 70 наhанайнгаа ойн  баяр угтажа байhан Николай Михайлович Степанов, Баргажанай аймагай зоотехник мэргэжэлтэй, 75 наhаяа угтажа байhан Василий Енхоевич Гармаев, Хурамхаан аймагай Бархан нютагта түрэhэн  ажалай ветеран Галина Дмитриевна Аханаева, хэбэд номхон Хэжэнгэ тоонтотой Антонида Цыбикжаповна Бадмаева, Yбэр Байгалай хизаарай Оловянын районой Гүрэжаб Федорович, Тамаржаб Раднаевна Сынгеевтэн, Ахын аймагай Сорог нютагhаа багшын ажалай ветеран Вера Аюшеевна Сагалуева, малай эмшэн Сергей Жамсаевич Ангархаев, Буряадай мэдээжэ багша, арадайнгаа соёл болон урлалай хүгжэлтэдэ горитой хубитаяа оруулhан Россин искусствын габьяата ажал ябуулагша, 85 найhанайнгаа ойе угтажа байhан Аюша Арсаланович Арсаланов, Эрхүү можын Баяндайн аймагhаа Бадеева-Гармаева Валентина Георгиевна, Буряадай багшанарай дунда мэргэжэлэй hургуулиин захирал Светлана Цыдыповна Нимбуева, Улаан-Yдын «Восточный» hууринай эмнэлгын байшангай ахамад врачай орлогшо Очирма Санжиевна Найданова, Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай «Наран» гэhэн сэсэрлигтэ наhаараа шахуу хүдэлжэ гараhан Бальжима Шираповна Дымчикова – хэзээдэшье дулааханаар hанагдаха, үргэн дайдадаа үглөө бүри алтан нараяа угтажа ябаhан Буряад ороноймнай омогрхол, нютаг нугадаа хүндэтэй зомнай эдэл даа, бидэшье аялга дуунууд бэлэгүүдэйнь хажуугаар доро дохин амаршалнабди!  


12 Марта 2015 Автор: Николай Шабаев

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа