Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Һонин мэдээн

09 Февраля 2015

Гунгаа Чимитов

ШЭДИТЭ АЯЛГАЯА ШЭНХИНҮҮЛҺЭЭР

Буряадай уран зохёолшод сооhоо ирагуу дуута, уян­гата шүлэгүүдээрээ онсо шалгарhан, далита дуунуудай аялгада гайхамаар таараhан дабтагдашагүй мүрнүүдые урасхуулhан ахамад үеын эли­тэ уран зохёолшо Гунга Гомбое­вич Чимитовэй анхан хэзээдэшье толилогдоогүй бүтээлнүүдэйнь ном хэблүүлхэ тухай наhанайнь нүхэр Цыпилма Доржиевна Чи­митовагай үүсхэл оролдолгые тобшохон тодо оролто үгөөр дэм­жэхэ хүсэлтэйбди.

Г.Г.Чимитовэй зохеохы ажал ябу­улга бүхы дээрээ олон hалбарита гээд бултанда мэдээжэ. Хүүгэд бага­шуулда илангаяа мээхэй хандасатай, энэ талаар шүлэгүүд, рассказууд, поэмэнүүд, зүжэгүүд, дуунуудынь тооложо барашагүй. Харин буряад литературада баснинуудые бэшэхэ талаар дээрээ оройгүй бэлигтэн, юун­тэйшье сэгнэшэгүй гээд литература шэнжэлэгшэд тэмдэглэдэг ха юм.

Дээрэhээ табисууртай абьяас бэли­гэйнь эшэ үндэhэн эли: бүри багаhаа, түрэл Түгнэдөө үндын ургажа яба­хадаа, уран үгын эди шэдидэ обтон, ухаан сэдьхэлээрээ үлгыдүүлhэн мэтэ мэдэрэлдэ абтадаг hэн ха. Эгэ­эл иимэ доторой долги шагнаархан, Улаан-Yдын П.И.Чайковскиин нэрэм­жэтэ зүжэглэл-хүгжэмэй училищида ороhониинь зүйтэйл hэн ха. Һүүлдэнь дуун болохо уран шүлэгөө урла­хадань, эндэхи hуралсал туhалаал еhотой.

Ажалайнгаа намтар республи­кын радио-хороондо эхилээд бай­тараа, 1951 ондо Буряадай Уран зо­хеолшодой холбооной зууршалгаар А.М.Горькиин нэрэмжэтэ Литератур­на институдта hурахаар эльгээгдэhэн ушарынь үндэр болбосоролто лите­ратурна мэргэжэлтэн болохо замынь нээжэ үгэhэн бэлэй. Уран зохеолой, олониитын улас түрын «Байгал» жур­налда гушаад жэл соо хүдэлжэ, бу­ряад литературын хүгжэлтэдэ өөрын ехэ хубита оруулhаниинь дамжаггүй.

Тиихэ зуураа Г.Г.Чимитовэй оршу­улгын ажалда онсо арга дүрэтэйнь, абьяас ульhатайнь дээдэ hургуулиин удаа элирээ hэн. Ородой болон хилын саанахи уран зохеол hайса шудал­жа, эдэ бүтээлнүүдэй эрхимүүдыень буряад хэлэндээ оруулха гэhэн хүсэлдэ хүтэлэгдөө бэлэй. Тэрэ тоодо Н.Гоголиин, А.Островскиин, М. Горь­киин зүжэгүүдые, В.Шекспирэй орео удхата зохеолнуудые оршуулhаниинь оройн залаата ажал гэжэ сэгнэмээр юм. Грузин поэт Шота Руставели­ин «Барасай арhа хэдэрhэн баатар» гэhэн поэмэ Г.Г.Чимитовэй оршуулга­ар буряадаар зэдэлээ.

Дэлхэйн литературын дээжые эр­хим hайнаар үндэhэн хэлэндэ оршу­улагша Г.Чимитов «Монголой нюуса тобшо», И.Калашниковай «Шуhата зэбүүн саг», Монголой элитэ зохеол­шо Сэнгын Эрдэниин «Хойто наhандаа уулзахабди», япон уран зохеолшо Иноуэ Ясунын «Бүртэ шоно», «Орос гүрэн тухай зүүдэн», «Монголой нюу­са тобшо» гэhэн зохеолнуудые оршу­улжа алдаршаа.

Имагтал үндэр соел болбосорол­той, литературна хүдэлмэридэ үрэ бүтээсэтэй, уран нугархай хэлэ­тэй байhан тула Г.Г.Чимитов иимэ ажал амжалтатай ябуулаа. Харин наhанайнгаа нүхэр Цыпилма Доржи­евнатай «Yльгэрэй далай» гэhэн са­ада холын удхатай судар оршуулжа, сэгнэшэгүй буян хуряаhан бшуу. Бур­хан багшын өөрөө айладхаhан 108 ботиhоо бүридэhэн «Ганжуур» гэжэ номдо тус судар ородог гээшэ.

Ахамад уран зохеолшын hүүлэй үедэ, мүн урданьшье бэшэгдээд, «нара хараагүй» үлэhэн шүлэгүүдые наhанайнь нүхэр Цыпилма Доржи­евна наринаар бүридхэн, хэблэлдэ дурадхаhаниинь хэды hайшаалтайб даа. Иигэжэ суута поэдэй зохе­олнуудай гансашье мүр газарта дуhаангүйгөөр, олоной үзэмжэдэ та­биха арга олдохонь гээшэ. Буряад ороноо дуулан магтаhаниинь, ажа­байдалай али олон үзэгдэлнүүдые поэзиин аргаар харуулhаниинь, дүрбэн, найман мүртэй, шог егто шүлэгүүдынь нэгэ согсолбори болгон бүридхэгдэжэ, буряад уншагшадта бэлэг болгон барюулагдахань лэ.

Еhотой поэзи ямаршье сагта сэн­гээ буурадаггүй, нэгэ хэды мүр хай­ша яашань ормоглоод лэ, дуу зохео­бобди гээд агаарай долги зэдэлгэдэг болоhон сагта буряад литературын классигуудай нэгэн Гунга Гомбоевич Чимитовэй шүлэгүүд, дуунууд имаг­тал үндэhэн хэлбэреэрээ, удха мая­гаараа, уянга найруулгаараа эрдэни зэндэмэни мэтэ яларан-толорон, шэ­дитэ аялгаяа шэнхинүүлhээр зандаал.

Галина Базаржапова-Дашеева.

http://burunen.ru/reportazhi/detail.php?ELEMENT_ID=6477

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа