Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Һонин мэдээн

09 Февраля 2015

САРАНТУЯА ЖАЛЦАНОВА.

БУРЯАДАЙНГАА НЭРЭ ХҮНДЫЕ ҮРГЭЖЭ ЯБАНА


Уншагшадайнгаа анхаралда Сарантуяа Жалцановагай залуу поэт Баярма Борохитоватай суг бэшэһэн шэнэ дуунай клип дурадханабди. Гурбан жэлэй урда буулгагдаһан энэ клип һаяхан лэ бүтэжэ нара хараба.

Сарантуяа Ленинград хотодо зулгыхан май hарын эхин үдэрнүүдэй нэгэндэ түрэһэн байха юм. Россиин Гнессинүүдэй нэрэмжэтэ хүгжэмэй академиие дүүргэжэ гараад, мүнөө Москва хотодо мэргэжэлээрээ багшалхын хажууда Россиин Юрловэй нэрэмжэтэ Гүрэнэй найрлал дуунай академическэ капеллын дуушан юм.

Һуража байхаhаа хүгжэм бэшэдэг, хэдэ хэдэн дуунуудай автор юм. Үшөө академидээ байхаhаа "LuckYDouble" студидэ болон хүүгэдэй эстрадын театрта дуунай хүтэлбэригшөөр ажаллажа байгаа. Үе сагайнгаа амисхал тон наринаар мэдэржэ, ойлгожо һураһан Сарантуяа Жалцановагай зохёолнууд харагшын болон хэдэн мүрысөөнүүдэй жюриин гэшүүдэй анхарал эзэлһэн байха юм. Нэрлэбэл: 2002 ондо үнгэрһэн республикын хэмжээнэй "Оюун бэлиг" гэһэн эстрадна дуунай мүрысөөнэй лауреат, 2009 ондо Москва хотодо үнгэрһэн "Одон бороо", "Ододые бадарааха саг" гэһэн фестивальнуудай лауреат. 2006 ондо Сарантуяагай Дамба Жалсараевай үгэнүүд дээрэ бэшэһэн дуун "Улаан-Үдэ тухай эрхим дуунууд" гэһэн мүрысөөнэй эрхим дуун гэжэ тодороод, I шатын дипломдо хүртэһэн байгаа. Тиигэжэ түрэл Буряад оронойнгоо нэрэ хүндые үргэжэ ябана ха юм даа. Сарантуяа Жалцанова 2010 оной "Алтаргана" фестивальда "Эжым хүлеэн һуунал хаш" гэжэ Николай Шабаевай үгэнүүд дээрэ бэшэһэн шэнэ дуугаа дурадхаа бэлэй.

Һүүлэй хоёр-гурбан жэлнүүдэй туршада хэдэн хүнүүдэй хамтаржа, нэгэ амяар амилжа, оролдосын hайгаар бүтээhэн «Би томо болооб» гэhэн хүүгэдэй дуулаhан дуунуудай диск гаргалгада хани басаган Нар-Оюутайгаа тон эдэбхитэй хабаадалсажа, томо захатын захада гарабад hэмнэй, тэрэ дискдэ ороhон хүүгэд байд гээд лэ ямар нэгэн хэмжээ ябулгын болоходо тэрэл тайзан дээрээ дуулаhаар зандаа, республика дотороо яhала мэдээжэ болонхой. Сарантуяагай саашанхи ажалда зохёохы ехэ амжалта хүсөөд, хойноhоомнай иимэ бэлигтэй залуу hүрэг ургажа ябана гэжэ харахадаа, буряад арадай хамагайнгаа түлөө оролдосо миин газар хаягдахагүй, залуу hүрэгнайш найдамтай гарта гэhэн бодолоор дүүргэе даа.

P.S. Шэнэ дуунай клиптэнь Москва хотодо ажамидардаг дуушан Намгар Лхасарановагай Тимур хүбүүниинь хабаадалсаа гээд тэмдэглэе.

http://youtu.be/RhPPvzDEu50

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа