Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Һонин мэдээн

22 Сентября 2015

Болдын Ганцэцэгэй клип - Наран булаг

ДЭЛГЭСТЭ ХАРАЖА ШАГНАХА ШЭНЭ ДУУН


Һүүлэй үедэ Буряад орондо мэдээжэ боложо ябаһан залуу дууша басаган Болдын Ганцэцэг Монгол ороной Дорнод аймагта түрэһэн байха юм.


Ганцэцэгэй Уласын түб Улаан-Үдэ хотодо дуун болон хатарай “Байгал” гэдэг үндэһэн театрай гол дуушадай нэгэн болоһоор хоёр хахад жэл үнгэрбэ. Энээхэн саг соо тэрэ ирагуу гоё хоолойгоороо олоной дура буляажа, олон тоото харагшадай дура сэдьхэл эзэлээд байһаниинь үнэн байха. 
Дорнод аймгай үзэсхэлэн байгаалитай Баяндүн гэһэн нютагаар аршаантай домтой Наранбулаг гэжэ гол урдадан гарадаг. Урда сагһаа хойшо энэ нютаг дайдатай эжэлшэжэ эндэ түбхинэһэн буряад угай зон нютаг уһаяа хайрлажа, “Наран булаг” гэжэ дуу дууладаг юм.  Ганцэцэг дүрбэн жэлэй саана И. Эрдэнэбуян гэжэ хүгжэмэй мэдээжэ мэргэжэлтэн-шэмэглэгшэтэй хамта тэрээхэн дууе шэнээр дуулажа, һэргээгээ бэлэй.
“Энэ хадаа гансал манай нютагта дуулагдадаг арадай дуун юм”, – гэжэ дуушан хөөрэнэ. Тиихэдээ: “Энэ дуунда манай нютагай уула хада, уhа аршаан булта дурдагдана. Манайда Уулын гурбан дабаан байдаг: Баруун уула, Дунда уула, Зүүн уула. 
Энэ дуунай хүн зондо, илангаяа манай нютагта ажаһуудаг зондо таалагдадаг һэн тула, дэлгэстэ харуулжа дуулаха дурадхал оруулагдаһан байгаа. Тиигээд лэ энэ жэлэй найман  һарын эхеэр манайл нютагта зураг буулгалга эхилээ һэн. С. Баасанжаргал гэжэ манай Дорнод аймагай буряад хүн найруулагшань болоо, эндэ буулгагдажа ороһон зонууд гэхэдэ – бултадаа манай нютагай малшан айл Чулуунбатынхи гээшэ. Үри хүүгэдынь, аша зээнэрынь”, – гэжэ Ганцэцэг нэмэжэ хэлэбэ.


http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=96&ELEMENT_ID=9801


МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа