Захаамин

Author: Бадмаев Булад

Album: Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Composer: хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Соктоевай

Lyrics

Захаамин

хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Соктоевай

Буурал Буряад ороной

Баруун зүгтэ оршоһон,

Ангай мүрөөр суурхаһан,

Аба эжын мүндэлһэн

Дабталга:

Уран-Дүшэ түшэлгэтэй,

Үндэр-Баабай мүргэлтэй,

Захын аймаг Захаамин,

Манай нютаг Захаамин.

Алта, мүнгэн һудалтай,

Арюун һайхан сэдьхэлтэй,

Зүүдэн соомной мндэлһэн,

Зүрхэн соомной мүнхэрһэн.

Дабталга

Бүхы юумэ үзэһэн,

Буян хэшэг үргэһэн,

Хада уулын оройгоор

Хүгжэм дуугаа дэлгэһэн.

Дабталга.

Comments

You should be authorized

You are new to our website?

Let us quickly guide you. At this website you can make playlists of the songs you like. You are welcome to comment on the songs, and leave recommendations for other users.

Add this song to playlist
Add to Favourites
Comments

Do not show again

Tags list

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/en/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.