Эрын соло

Author: Бадмаев Булад

Album: Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Composer: хүг. Булад Бадмаевай, үг. Баяр Самбуевай

Lyrics

Эрын соло

хүг. Булад Бадмаевай, үг. Баяр Самбуевай


Анда нүхэд олонтой һаа,

Агта хүлэг моритой һаа,

Эгээ тиигээд хүбүүтэйл һаа –

Эрхимүүдэйн нэгэн байхаш.


Хурдан сагые эмээллээд,

Хүбүүн бэлигээ олоол һаа,

Эсэгын һанаан, байдалдаа

Эрид хэмдэнь таарахал даа.


Мүнхэ бэшэ бэедэмни

Мүнхэ һүлдэ зориг байха,

Мүнхэ һүлдэ зориг байха.


Угай түүхын эрьесэ юм һаань,

Уужам һайхан сэдьхэлтэй һаа

Түмэнэй зууе, Монголой,

Толгойлхошье байгаа гүб даа?

Comments

You should be authorized

You are new to our website?

Let us quickly guide you. At this website you can make playlists of the songs you like. You are welcome to comment on the songs, and leave recommendations for other users.

Add this song to playlist
Add to Favourites
Comments

Do not show again

Tags list

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/en/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.