Алтан дуһал

Author: Бадмаев Булад

Album: Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Composer: хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Шабаевай

Lyrics

Алтан дуһал

хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Шабаевай


Сэсэг ногоо дэлгэһэн

Сэнгүү, зулгы нютагтаа

Сэбэр, илдам шамтайгаа

Сэнгэн, хүхин ябагдаа.


Сэнгэн хүхин ябагдаа

Сэбэр илдам шамтайгаа.

Хээрын сэлгеэ дайдада

Хэды мянган сэсэг бииб?


Хэлыш, инаг гансамни,

Хэдыш мянган сэсэг юм?

Хэдыш мянган сэсэг юм,

Хэлыш, инаг гансамни.


Жэгтэй шүүдэр дэльбэдэнь,

Жэгнээ дулаа үглөө тээ

Наран дүүхэйн туяагаар,

Наадан, эмнин ялалзаа.


Наадан, эмнин ялалзаа

Наран дүүхэйн туяагаар.

Эртын наран элбэгээр

Элшээ һарбайн шэмэглээ.


Дууша хөөрхэн шубуухай

Дуһал амсаад һогтошоо...

Дуһал амсаад һогтошоо

Дууша хөөрхэн шубуухай.


Шиниим мойһон нюдэн соо

Шүүдэр ошоор бадаршоо.

Амтан дэльбэ уралдаш

Алтан дуһал тогтошоо.

Алтан дуһал тогтошоо

Амтан дэльбэ уралдаш.


Аранжировко: Николай Попов

Рекординг: Николай Попов

Миксинг, мастеринг: Николай Попов

Comments

You should be authorized

You are new to our website?

Let us quickly guide you. At this website you can make playlists of the songs you like. You are welcome to comment on the songs, and leave recommendations for other users.

Add this song to playlist
Add to Favourites
Comments

Do not show again

Tags list

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/en/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.