Тоонто - арадай аман зохёолой ансамбль

Songs count: 13

« 1 2 »

Information

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ г.УЛАН-УДЭ
МАУ ""ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА г.УЛАН-УДЭ
Народный фольклорный ансамбль "Тоонто"

Арадай аман зохёолой "Тоонто" ансамбль


Буряад ороноо, тоонто һайхан нютагаа магтан дуулажа, дэлхэйн олон гүрэнүүдэй арад түмэндэ буряад дуугаа, буряад ёохороо, буряад нюур шарайгаа, буряад хубсаһаяа харуулжа, түрэл арадайнгаа аман үгын алтан абдарһаа юунтэйшье сасуулашагүй субад эрдэни, алта мүнгэн мэтэ һайхан дуунуудаа, ёһо заншалаа, буряад хэлэнэй баялигые хубаалдажа, танилсуулжа, дэлгэрүүлжэ ябадаг арадай аман үгын «Тоонто» ансамблиин байгуулагдаһаар 25 жэлэй ойн баяр болобо


«Тоонто» ансамблиинхин Цыпелма Цырендоржиевна Батурова, Соелма Цыреновна Чимитова, Эржена Васильевна Дымбрылов, Бутит Батоевна Долгорова гэгшэд түрүүтэй урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулха, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна.

Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани, Америкэһээ эхилээд Япони хүрэтэр бүмбэрсэг дэлхэйгээ гороолон, дэлхэйн булан бүхэндэ гэбэл алдуугүй, "тоонтынхин" наадаяа харуулжа байдаг. Урда сагта анхан ямараар оёгдодог байгааб, тэрэл хэбээрнь буряад хубсаһаяа оёод, үмэдөөд, долоон үнгын һолонго мэтэ һайхан хубсаһаяа, мүнгэн зүүдхэл шэмэгээ харуулжа ябахадаа, буряад арадайнгаа үндэһэн соёл дэлгэрүүлжэ ябахадаа ямар сэгнэшэгүй ехэ ажал хэнэ гээшэб!
Декабриин 7-до «Феникс» танхимай тайзан дээрэ 25 жэлэй ойн баяраа тэмдэглэхэдэнь, хүн зон олоороо суглараа, баярай бэшэгүүдые гардуулаа, гарай бэлэгүүдые барюулаа, баглаа сэсэгүүлые бэлэглээ юм.

Бэлигтэй артистнуудай Илалтын 70 жэлдэ зорюулһан «Баатарнуудай ёохор» гүйсэдхэхэдэнь, «Хэжэнгэ», «Хүшэгөөртөө» гэһэн арадай дуунуудые дуулахадань, Дымбрыловтэнэй бүлын «Дуунуудни» гэжэ дуугаа омог дорюунаар зэдэлүүлхэдэнь, Цыпелма Батуровагай Оюна басагантаяа, зээ басагантаяа, «Тоонто» ансамблиин гурбан үе дуушадай дуулахадань «Феникс» соо сугларһан хүн зон нэрьемэ альга ташалгаар угтажа байгаа һэн.

«Тоонто» ансамблиие эхи табиһан Цыпелма Цырендоржиевна Батурова, мүнөөдэрэй хүтэлбэрилэгшэ Бутит Батоевна Долгорова хоёрто Буряадай Республикын толгойлогшо Вячеслав Владимирович Наговицынэй Баярай бэшэг, баглаа сэсэг барюулагдаба.
Буряадай соёлой яаманай зүгһөө искусствын таһагай гол мэргэжэлтэн Наталья Рабдановна Попова, Улаан-Үдын горсоведэй зүгһөө комитедэй түрүүлэгшэ Валерий Павлович Амагыров болон бусад амаршалгын үгэнүүдые хэлэбэ.

Испаниин «Ла Курранда», «Амар мэндээ» ансамбльнуудай гол дуушан Оюна Батурова-Рамирес «Тоонтын» эхи табигша Цыпелма Цырендоржиевна Батурова эжыгээ, мүн «Тоонто» ансамблиин дуушанаар уран бүтээлэй зохёохы ажалаа эхилһэн хадаа 25 жэлэй ойн баяраар түрэл коллективээ амаршалхаяа аяар холын Испаниһаа зорюута ниидэжэ ерээд, дуу дуулажа, баярай үгэнүүдээр амаршалжа байхадань, ямар буян хэшэгтэй, ямар һайхан дэмбэрэлтэй гээшэб!

Намжилма Бальжинимаева, http://www.infpol.ru/news/item/7769-aldar-suuta-toonto-ansambliin-ojn-bayar.html


Ансамбль «Тоонто» был создан в 1989 году с целью возрождения, сохранения и пропаганды лучших образцов бурятского фольклора по инициативе Гомбоин Ешин-Хорло Будуевны, Батуровой Цыпылмы Цыдендоржиевны.

 В 1990 году «Тоонто» был удостоен высокого звания «народный» и неоднократно подтверждает его. За долгие годы работы, ансамбль достойно представлял и представляет самобытную национальную культуру республики в Китае в 1992, 2005, 2007 годах, в Монголии в 1991, 1994, 1997, 1999, 2010 годах, в США (Сан-Франциско) в 1996 году, Франции в 2012 году, Голландии в 1998 году, Италии 2004 году, Японии (г.Хакодате) в 2010 году на Международных праздниках песни и танца, Фестивалях народного творчества. В июле 2013 года ансамбль «Тоонто» на Фестивале музыки и танца в Испании (гг. Льорет де Мар, Барселона) удостоен Гран-при и звания Лауреата Фестиваля.

Особой ценностью ансамбля являются концертные и театрализованные обрядовые программы, построенные на аутентичном бурятском фольклоре с национальными музыкальными инструментами; не стилизованная, а настоящая традиционная одежда; проекты по организации национальных выставок.

Художественный руководитель: Долгорова Бутит Батоевна
Руководитель творческих проектов: Батурова Цыпылма Цыдендоржиевна
Хормейстер: Чимитова Соёлма Цыреновна
Аккомпаниатор: Дымбрылова Эржэн ВасильевнаWarning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/en/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.