Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Хэн дууланаб: Бадмаев Булад

Сомог: Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Хүгжэмэй зохёолшо: хүг. Булад Бадмаевай, үг. Галина Базаржаповагай

Дуунай үгэ

Хүмүүн боложо түрэхэдэм…

хүг. Булад Бадмаевай, үг. Галина Базаржаповагай


Энхэхэн мүнхэхэн дэлхэй дээр

Эрхэхэн минии түрэхэдэ,

Эжымни, хайрата эжымни,

Энхэрэн намаяа угтаа hэн.

Дабталга:

Хүрьһэтэ алтанхан дэлхэй дээр

Хүмүүн боложо түрэхэдэм,

Хүгшэн эжымни намайгаа

Хүндэлэн, хүхин угтаа hэн.


Үлгэнхэн ногоохон дэлхэй дээр

Үхибүүн боложо түрэхэдэм,

Үбгэн абамни намайгаа

Урматай, хүгтэй угтаа һэн.

Дабталга:


Нарата, намаата дэлхэй дээр

Нарайхан минии түрэхэдэ,

Нагасам, нагасам намайгаа

Нааршаан, хөөршөөн угтаа һэн.


Арюухан сэлгеэхэн дэлхэй дээрэ

Аабайхан минии түрэхэдэ,

Абгайхам, абгайхам намайгаа

Абаһаар баяртай угтаа һэн.

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа