Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Бэдэрэлгын дүн "Х"

Бэдэрэлгын дүн "Х"

Дуу бэдэрхэ

Количество найденных: 10

Количество найденных: 7

Количество найденных: 10

« 1 2 3 4 5 »

Саран хүхын аялга

хүг. Сара Садыйковагай, үг. Батор Батоевай


Хүрин хээр

Хушуундаа сагаантай хүрин хээр минии Хухалжархин алдабал даа ургыем. Холшорхон залуухан зулгы занханаараа Хубаажархин алдабал даа зүрхыем....


Хүрин хээр

Хушуундаа сагаантай хүрин хээр минии Хухалжархин алдабал даа ургыем. Холшорхон залуухан зулгы занханаараа Хубаажархин алдабал даа зүрхыем....


Хүрин хээр

Хушуундаа сагаантай хүрин хээр минии Хухалжархин алдабал даа ургыем. Холшорхон залуухан зулгы занханаараа Хубаажархин алдабал даа зүрхыем....


Эгэшэ аха хоёрни


Түрэл һайхан Алханамни


Хатар наадан

үгэ, хүг. Юрий Ирдынеевэй


Түрэл һайхан Алханамни


Эгэшэ аха хоёрни


Борохонууд, борохонууд хулганаамнайл даа

Буряад арадай дуун


Түрэл һайхан Алханамни


Эгэшэ аха хоёрни


Эгэшэ аха хоёрни


Түрэл һайхан Алханамни


Түрэл һайхан Алханамни


Эгэшэ аха хоёрни


Эгэшэ аха хоёрни


Түрэл һайхан Алханамни


Дууша сэдьхэлни


Эгэшэ аха хоёрни


Түрэл һайхан Алханамни


Ёохор

... гараһан үүлэниинь Урагшаа хойшоо таһарна Урдуур һууһан залуушуул Ерыт наашаа наадандаа Нээшүү нээшүү нэшүүнээш Нээшүү нээшүү нэшүүнээш Хойноһоо гараһан үүлэниинь Хойшоо урагшаа таһарна Хойгуур һууһан залуушуул Ерыт наашаа наадандаа Нээшүү нээшүү нэшүүнээш Нээшүү нээшүү ...


Дууша сэдьхэлни


Цагаадай Мөнхболд

Монгол Улсын Соёлын Тэргүүний Ажилтан Ц. Мөнхболд


Эгэшэ аха хоёрни


Түрэл һайхан Алханамни


Бусахам даа


Дууша сэдьхэлни


Жараахайн гол

Буряад арадай дуун


Тоонто - арадай аман зохёолой ансамбль

... бэлэгүүдые барюулаа, баглаа сэсэгүүлые бэлэглээ юм. Бэлигтэй артистнуудай Илалтын 70 жэлдэ зорюулһан «Баатарнуудай ёохор» гүйсэдхэхэдэнь, «Хэжэнгэ», «Хүшэгөөртөө» гэһэн арадай дуунуудые дуулахадань, Дымбрыловтэнэй бүлын «Дуунуудни» гэжэ дуугаа омог дорюунаар зэдэлүүлхэдэнь,...


Хундагын дуун


Баатарнуудай ёхор

Үгэ, хүг. ансамбль "Тоонто"


Жараахайн гол

Буряад арадай дуун


Дуушан ябахаа түрөөлби

хүг. Мунко Цыденовэй, үг. Эрдэни-Батор Бальжинимаевай


Шамдаа дурлахадаа

хүг. Одсэр Тангархановай, үг. Юлия Дымпиловагай


Хори буряадуудай дуун


Ёохорой аялганууд


Обоо тахилгын дуун


Түнхэнэй ёохорнууд


Минии аба адуушан хүн

... 2. Ороо мориной ганган толгойдо Ургынгаа гоби алдажа үзөөгүй. Онсын хайратай минии аба Олондо нэрэтэй дуушан хүн байhан. Дабталга: 3. Хүлэгынгээ түргэндэ намайгаа бүүбэйлэн Хүрhэлэг абам адушан хүн байhан. Арадай дуугаар намайгаа бүүбэйлэн Ухаандаа миин адуушан хүн байhан....


Зорихол байн

хүг. Владлен Пантаевай, үг. Цырен-Дондок Хамаевай


Мүнхэ дуран

хүг., үг. Цырен Шойжонимаевай


Инагай хүсэл

хүг. Цырен Шойжонимаевай, үг. Георгий Дашабыловай


Зохид

хүг. Агван Борбоевай, үг. Долгорма Тогмитовагай


Батсух Эрдэни


Хайрата эжы

Хайрата эжы хүг. Булад Бадмаевай, үг. Аламжа Бадмаевай Элдин энэ дэлхэй дээрэ Энхэ тайбан байдалтайлби – Эгээл иимэ жаргалтайдаа ...


Хүхын донгодоон

Хүхын донгодоон хүг. Булад Бадмаевай, үг. Юлия Дампиловагай Хүбшын хүхын донгодоон Дуулдан байгаа газаа. Мүнгэн сагаан манан соо Таран байгаа ...


Дуулыт, нүхэдни, дуугаа

Дуулыт, нүхэдни, дуугаа хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Соктоевай Харанхы һүниин мүшэд, Ханилжа ябаһан нүхэд, Залуу наһан тухай, Хани нүхэд тухай Дабталга: Дуулыт, нүхэдни, дуугаа Нүхэд тухай дуугаа, Мүшэдэй ...


Хүмүүн боложо түрэхэдэм...


Сагай үлхөө

Сагай үлхөө хүг. Булад Бадмаевай, үг. Роза Намжиловагай Аглаг тэнгэриин үбсүүндэ Алтанхан наран яларна. Үе сагай үлхөө болон, Үдэр һүнитэй ханилна. Наранай элшээр, наранай элшээр, Наранай элшээр тэнжээһэн дэлхэй – Налгай байдалай, налгай байдалай, Налгай байдалай...


« 1 2 3 4 5 »

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа