Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Бэдэрэлгын дүн "С"

Бэдэрэлгын дүн "С"

Дуу бэдэрхэ

Количество найденных: 10

Количество найденных: 7

Количество найденных: 10

« 3 4 5 6 7 »

Нютаг

Нютаг Үгэнь Б.Сундуйн Хүгжэмынь Ц.Чинзоригой Баянхаанай ууламнай Бугайн урамдаанта нютаг юмэ Анханай саhанаар яаранхай Аншан баабайн нютаг юмэ Урадхал ...


Нютагнай

Үгэ, хүг. ансамбль "Тоонто"


Баатарнуудай ёхор

Үгэ, хүг. ансамбль "Тоонто"


Улаанбаатрын үдэш

... гэрээс Итгэл баярын аялгуу дуурснаа Улаанбаатарын үдэш намуухаан, намуухан Угтах ирээдүй нь даанч яруухаан хүг. Г. Пүрэвдоржын, үг. П. Сандуйжавай


Абамни

Абаяа һанаандаа һанажа Ажа байдалдаа дурланхайб Абаяа сэдьхэлдээ хүндэлжэ Аянай утада ябанхайб ДАБТАЛГА Хэзээдэш нэрыень нэрлүүлхэ Хэтын нангин жаргалтайб Һайхан үгэнүүдээр дурдуулха Һанаан дүүрэн этигэлтэйб Абынгаа хэлэһэн һургаалы Абажал ябанам наһандаа Алтанһаа сэнтэй...


Шамдаа дурлахадаа

хүг. Одсэр Тангархановай, үг. Юлия Дымпиловагай


Абамни

... 2. Шэртэн hууналта абамни Бодолойш зоригыень ойлгоноб hанаа найдалыш бүтээхэб Намдаа хүндэтэй абамни А - а - а Намдаа хүндэтэй абамни 3. Сэдьхэн байналта абамни Үреэhэн заабариинь бэелүүлхэб Эсэгын нэрые нэрлүүлхэб Хүндэтэ минии абамни А - а - а Хүндэтэ минии абамни хүг....


Минии аба адуушан хүн

Минии аба адуушан хүн - слова песни 1. Амин хайртай минии аба Адуунайнгаа бэлшээридэ дууладаг хүн байhан. Бага наhанhаа шэхэндэ хоногшоод, Бараг лэ хоолойтой дуушан хүн байhан. Дабталга: Минии аба адуушан хүн, Минии аба дуушан хүн. Минии аба адуушан хүн, Минии аба дуушан...


Эртын дуран

хүг. Бато Бальжинимаевай, үг. Шуя-Ханда Базарсадаевагай


Эжыдээ

хүг. Баир Батодоржиевай, үг. Сэсэг Бадмаевагай


Наратын замы дабамаар байна

... Яараһан сэдьхэл шиидэнхэй – Шингэмээр байна. Аранжировка: Н.Халиун, студия “SONOR records”, Рекординг:Б.Дашдондог, студия “Nature sound”. Вокал – Б.Сэсэгмаа(г.Хүх-хот), Чингис Раднаев Перевод песни в исполнении Чингиса Раднаева и Сэсэгмы …Дорогою солнца… Сделано Даримой Шэмэдсэрэнэй ...


Хайрата эжы

Хайрата эжы хүг. Булад Бадмаевай, үг. Аламжа Бадмаевай Элдин энэ дэлхэй дээрэ Энхэ тайбан байдалтайлби – Эгээл иимэ жаргалтайдаа Эжы тандаа баяртайлби. Холын тэрэ нэгэл үдэр Хүнэй бэе олонхойлби. Танайл ашаар, хайран эжым, Талаан, буян элдэнхэйлби. Мүнгэн...


Хүхын донгодоон

Хүхын донгодоон хүг. Булад Бадмаевай, үг. Юлия Дампиловагай Хүбшын хүхын донгодоон Дуулдан байгаа газаа. Мүнгэн сагаан манан соо Таран байгаа удаан. Дабталга: Донгодоон хүхын – мүнгэн Дуран намда һанагдаа. Хүлеэн байгааб уяран Хүхын дуунай донгодоо. Ульгам хүхын донгодоон...


Дуулыт, нүхэдни, дуугаа

Дуулыт, нүхэдни, дуугаа хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Соктоевай Харанхы һүниин мүшэд, Ханилжа ябаһан нүхэд, Залуу наһан тухай, Хани нүхэд тухай Дабталга: Дуулыт, нүхэдни, дуугаа Нүхэд тухай дуугаа,...


Абамнай

Абамнай хүг. Булад Бадмаевай , үг. Николай Соктоевай Баглаа сэсэг бариһайб, Бэлэг дуугаа дуулаһайб, Буряад хүнэй хүбүүнтэ – Буурал сагаан абамнай. Дабталга: Үндэр наһа наһалжа, Удаан ...


Талын дуран

Талын дуран хүг. Булад Бадмаевай, үг. Аламжа Бадмаевай Аажам талын дүүхэй Аалин дуугаа татаа. Һайхан инаг дуран Байхал зүрхыем абаа. Хэлыш, инаг, юундэ Холын харгы дуудааб? Энэл үглөө юундэ Эртын һэбшээн дуулааб? Талын басаган зүрхым татаа, Талын басаган зүрхым абаа. Дайдын холо...


Алтан дуһал

Алтан дуһал хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Шабаевай Сэсэг ногоо дэлгэһэн Сэнгүү, зулгы нютагтаа Сэбэр, илдам шамтайгаа Сэнгэн, хүхин ябагдаа. Сэнгэн хүхин ябагдаа Сэбэр илдам шамтайгаа....


Захаамин

Захаамин хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Соктоевай Буурал Буряад ороной Баруун зүгтэ оршоһон, Ангай мүрөөр суурхаһан, Аба эжын мүндэлһэн Дабталга: Уран-Дүшэ түшэлгэтэй,...


Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Хүмүүн боложо түрэхэдэм… хүг. Булад Бадмаевай, үг. Галина Базаржаповагай Энхэхэн мүнхэхэн дэлхэй дээр Эрхэхэн минии түрэхэдэ, Эжымни, хайрата эжымни, Энхэрэн намаяа угтаа hэн. Дабталга: Хүрьһэтэ алтанхан дэлхэй дээр Хүмүүн боложо түрэхэдэм, Хүгшэн эжымни намайгаа Хүндэлэн...


Алтаргана

Ара газарта ургаhан Аса бүхэтэй Алтаргана Алиган дээрээ тэнжээhэн Аба эжы хоёрни Эбэр газарта ургаhан Эшэ бүхэтэй Алтаргана Эльгэн дээрээ тэнжээhэн Эжы аба хоёрни Ара газарта ургаhан Аса бүхэтэй Алтаргана Альган дээрээ тэнжээhэн Аба эжы хоёрни Буряад арадай дуун


Дуран тухай дуун

... Тоскливую, грустную жизнь мою Неожиданно ласково взбодрившая Оттаиваю, когда смотрю на тебя Окрыляюсь, обнимая любимую. Припев Хүг. Э. Самбуцыреновэй, үг. Ц. Самбуцыреновагай


Инагтаа... (Үдэр бүри)

... помыслы Давай жить в детском шуме Воспитывая наших двоих детей. Припев. 3. У нас такая богатая родина У нас такие чистосердечные друзья С нашей седой матерью Давай жить счастливо. припев. 4 мар 2013 в 9:15 в теме Переводы бурятских песен хүг., үг: Ольга Тангатовагай


Табан хурган

хүг, үг. Гэрэлма Жалсановагай


Наранай Домог

Бадма-Ханда Аюшеева, Билигма Ринчинова, Чингис Раднаев – Наранай Домог - слова песни Бадма-Ханда Аюшеева: Үбгэн баабайн үльгэр туужада Үндэһэ яһанайм элинсэг һанагдаа, Эртын сагай сууряа(н) ханда(ал) Эрьен, эрьен соностон дурдаа. Газар дайдым hажа(а)хада Арьяа баала Молор...


Эрын гурбан наадан

хүг. Светлана Базаровагай, үг. Дагба Ринчиновэй


Улаалзай хамталиг (Эрхүү хотын залуушуулай хамталиг)

... конкурсе “Улаалзай” представил три своих лучших танца: “Цветок Байкала”, танец наездника и ёхор. Председателем жюри была народная артистка СССР, профессор М. Кольцова, которая дала отличную оценку хореографическим номерам и поблагодарила всех участников ансамбля за сохранение,...


Бадмаев Булад

... АЛТАРГАНА- 2010 с песней "Талын дуран", сл. Аламжи Бадмаева, муз. Булата Бадмаева. Лауреат 3-й степени международного конкурса "Мелодии Саянских Гор" в г. Кызыл в 2011году с песней "Хүхын донгодоон", сл Юлии Дампиловой, муз Булата Бадмаева. В 2011 году в Казахстане, г.АСТАНА,...


Банчикова Цыдып

Сэдэб Банчикова Народный артист Республики Бурятия После окончания Бурятского культурно-просветительного училища по специальности хоровое ...


Мүнгэн хонхонууд

"МҮНГЭН ХОНХОНУУД" ХҮҮГЭДЭЙ БУРЯАД ДУУНАЙ СТУДИИН КЛИП БОЛОҺОН ДУУНУУД Хүүгэдэй буряад дуунай шэнэ диск хэблэгдэбэ Буряад хүүгэдтэ зорюулагдаһан 18 дуутай «Би томо болооб» гэһэн ...


Бууза

үгэ, хүг. Дулма Сунраповагай


Мэндэ амар, Алтаргана

С.Алтанцэцэгэй В. Боролдойн


Дурланаб

хүг. Наталья Яковлевагай, үг. Светлана Банзаракцаевагай. Баярма Борохитовагай


"Зугаа" хамталиг

... Поэтому немудрено, что она попала ему в руки очень рано. И вот уже сорок лет гитара для него - сокровенный инструмент, ставший его славой. Создание вокально-инструментального ансамбля - дело очень не простое и не всегда венчающееся успехом. Сохранить ансамбль труднее всего: ...


Дуугай hүниин уянга

хүг. Лариса Санжиевагай, үг. Дулгар Доржиевагай


Ринчинова Билигма

Билигма Ринчинова: Абын үндэр үреэлээр – С высокого благопожелания отца Свой первый альбом «Абын үндэр үреэлээр» певица Билигма Ринчинова посвятила светлой памяти отца Ринчинэй ...


Эжыдээ

хүг. Бата Бальжинимаевай, үг. Арсалан Жамбалонай


Аба эжын һургаал

хүг. Владлен Пантаевай, үг. Чингис Гуруевэй


Угтаарай

Хүг. Найдан Дамирановай, үг. Владимир Лубсановай


Минии Буряад

Минии Буряад. хүг. Сэсэгмаагай, үг. Н. Сэмжэдэй Наранай харгын узуур -- Буряад, Жэлэй эрьесын xүрдэ -- Буряад, Арюухан ононой эхин -- Буряад, Алан-гуа эжын түрэhэм ...


Аляахан бэ, Алтаргана

хүг. Шинэнтүү, үг. Н. Сэмжэд


Уужамхан

хүг. Б. Наранбаатарай, үг. Б. Сэрсэгмаагай


Ивалгамни

хүг. Анатолий Андреевэй, үг. Алексей Бадаевай


Д.Долгормаа

Д.Долгормаа Буриад түмэндээ Хүндэтгэлийн тоглолт өргөн барина 2012 оны 10-р сарын 05 Дорнод нутгийн уугуул, ДБЭТ-ийн гоцлол дуучин, МУСТА Дамдинжавын Долгормаа саяхан ОХУ-ын Буриад улсын Ардын жүжигчин болсон билээ. Буриад зоны соёл уламжлалыг түгээн дэлгэрүүлэхэд хүчин ...


Харахан нюдэнэйш

хүг., үг. Баясхалан Батоевай


Бямбажав

... бүтээлийн олз омог арвин байгаа. Манай хамт олон Б.Даариймаагийн зохиол “Хандармаа” гэж хүрээ дуурь тавьсан. Урлагийн гавьяат зүтгэлтэн С.Баатарсүхтэй хамтран “Зөрлөгт ургасан цэцэг” гэж мюзикл тавих гэж байгаа. Энэ бүтээлээ ирэх зургадугаар сард болох Улаанбаатар төмөр ...


Хатхур Зу

... рэп-биты с традиционными мелодиями и аутентичными напевами. Они сняли видео к новому фильму «Улан-удэнцы» и клип с известным режиссером Солбоном Лыгденовым. Они – это Сонг, LG, Алихан Дзе и все вместе группа «Хатхур Зу», что в переводе означает «Колючие иглы». Насколько эти ребята ...


Болд

Д.Болд 1986 онд ХБК-ийн хийл хөгжмийн ангид элсэн орж 1997 онд хийлч, төгөлдөр хуурч мэргэжлээр төгссөн. 1995 онд Камертон хамтлагийг байгуулж одоо хүртэл рок поп урсгалаар уран бүтээлээ туурвиж байгаа. Тэрээр 2005 онд “Хайрын хүч” цомог гаргаснаар Solo дуучны уран бүтээлээ эхлүүлсэн...


Жигмитова Ольга

... Цыдынжапова. В 2000 году окончила Улан-Удэнский музыкальный колледж им. П. И. Чайковского по классу хорового дирижирования. В 2002 году поступила в Санкт-Петербургскую консерваторию, на вокальное отделение, педагог — Заслуженная артистка РСФСР, солистка Мариинского театра Евгения Перласова....


Нар-Оюу

Нар-Оюу Наранбаатар родилась в г. Ленинграде. В три года переехала жить в Улан-Удэ вместе с отцом. - Совместно с отцом работала над музыкой в таких проектах, как спектакль «Дух предков» (является лауреатом премии правительства РФ), фестиваль ...


Яаралтай харгы

хүг. Сергей Манжигеевэй, үг. Солбон Ангабаевай


« 3 4 5 6 7 »

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа