Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Һонин мэдээн

31 Марта 2015

Бурдрамда - Шекспир!


ГАЙХАМШАГ ШЕКСПИР БУРЯАД ДРАМЫН ТЕАТРА


Ерэхэ апрель һарын эхеэр Буряад драмын театрай тайзан дээрэ Уильям Шекспирэй бүхэшэгүй, унтаршагүй  уйдхартай, агууехэ дуран тухай зүжэг табигдахань.

Найруулан табигша   Сойжин Жамбалова энэ зүжэгэй түрүүшын эскиз үнгэрэгшэ намар “Алтан сэргэ” гэһэн Уласхоорондын үндэһэтэдэй театрнуудай фестивалиин үедэ туршалгын бүлэгтэ табяа бэлэй. Жюри болон хабаадагшадай анхарал энэ ажал ехэ татажа, бүрин зүжэг болгохо шиидхэбэри абтаһан юм. Буряад драмын театр хадаа зүжэгүүдээ буряад хэлэн дээрэ табиха ёһотой. Оршуулгын хүндэшэг ажал театрта оршуулагшаар хүдэлдэг, уран зохёолшон, мэдээжэ журналист Николай Шабаев бүтээгээ. Буряад Уласай Соёлой яаманай сайд Тимур Цыбиковэй тэмдэглэһээр, дэлхэйн классикын үшөө нэгэ бүтээл буряад хэлэн дээрэ оршуулагдан мүндэлбэ гээшэ.

Николай Шабаев үшөө һургуулиин үеһөө шүлэг зохёолой нюусатай танил, өөрөө уран һайхан шүлэгүүдые бэшэдэг юм. Мүн Буряад театрай оршуулагшаар ажаллаха үедөө ород хэлэн дээрэ бэшэдэг зохёолшодой бүтээлнүүдые ходол оршуулдаг байгаа.

- Оршуулхада балайшье хүшэр байгаагүй. Юуб гэхэдэ, би Шекспирые оршуулаа бэшэ, Пастернагые оршуулааб. Тиимэһээ Шекспирэй  шүлэглэмэл үгэһөө хадайрһан, үгыгөө бү мэдэе, харин ород хэлэтэ  зохёолдо дүтэхэнөөр лэ оршуулааб, - гэжэ Николай Чимитович хөөрэнэ.

Энэ зохёол соо танай сэдьхэлдэ таарама, һайхашаахаар юумэн бии гээшэ гү гэһэн асуудалда  Николай Шабаев иигэжэ харюусахадаа,

- Минии сэдьхэлдэ Шекспирэй зохёолнууд таарадаггүй. Нэгэ үгэ хэлээд лэ, хутага баряад лэ дүүрээ. Бултыень хороогоод, ябталжархиха. Эндэ ямар һайшаагдахаар юумэн байба гээшэб? Харин Ромеотэй Джульеттын түлөө зүрилдэхэ гээ һаа, наһамни арай ошоо,- гэжэ тэрэ шоглобо.

Залуу найруулагша Сойжин Жамбалова оршуулагша Николай Шабаевта баярые хүргэбэ. Гэхэ зуура мүнөө үеын залуу хүнэй харасаар, энэ зүжэг соо ганса уйдхартай инаг дуран зураглагдана бэшэ.

- Ямар нэгэ угаараа тэмсэжэ байхадаа, үхибүүд тухай хэншье һанаагаа зобоногүй. Хүнэй хэһэн нүгэлынь үри хүүгэдтэнь хүрэнэ бшуу. Ямар нэгэ үе сагта, ямар нэгэ газарта бэшэ, харин сонхын саана боложо байһан үйлэ хэрэгүүд тухай харагшадтаяа хөөрэлдэхэ саг ерээ, - гэжэ Сойжин мэдээсэбэ.

 “Ромео Джульетта” хоёр буряадаар дуугархадаа, буряад дэгэл үмдөөд, буряад байдалда оруулагдана бэшэ, харин буряад артистнарай маяг наадаар харуулагдахадаа, үндэһэн арадай холбоо мэдэрэгдэнэл ха юм даа. Москва хотоһоо ерэһэн уран зурааша-найруулагша Анастасия  Шенталинская зүжэгэй хубсаһа, үзэгдэлнүүдэй зурагуудые бэлдэхэдээ, буряад арадай заншал, маяг шэнжэлжэ туршаа, гэбэшье, баһал мүнөө үеын бодол харасаар зураглаал ёһотой.

Апрелиин 2-3 –най үдэрнүүдтэ залуу найруулагшын бүтээл харахаяа Буряад драмын театр ерэхэдэ болоно.


31 Марта 2015 Автор: Цырегма Самипилова, ИД "Буряад үнэн"

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа