Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Бэдэрэлгын дүн "М"

Бэдэрэлгын дүн "М"

Дуу бэдэрхэ

Количество найденных: 10

Количество найденных: 5

Количество найденных: 10

« 1 2 3 4 5 »

Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Хүмүүн боложо түрэхэдэм… хүг. Булад Бадмаевай, үг. Галина Базаржаповагай Энхэхэн мүнхэхэн дэлхэй дээр Эрхэхэн минии түрэхэдэ, Эжымни, хайрата эжымни, Энхэрэн намаяа угтаа hэн. Дабталга: Хүрьһэтэ алтанхан дэлхэй дээр Хүмүүн боложо түрэхэдэм, Хүгшэн эжымни намайгаа Хүндэлэн...


Мүнгэн табаг


Лхасаранова Намгар


Жалсанова Гэрэлма

... Солистка театра "Байкал" Родилась в с. Будалан, Агинского района, Читинской области. Работает в театре «Байкал» с 2005 года. Гастроли: Монголия, Таиланд, Китай. Видеоклип "Абадаа" www.youtube.com/embed/gciPIuD2Wl8


Ая ганга хамталиг


Барбагайн шэнээн байхадам


Эжэл гансам ерээрэй


Наранай Домог

... туужада Үндэһэ яһанайм элинсэг һанагдаа, Эртын сагай сууряа(н) ханда(ал) Эрьен, эрьен соностон дурдаа. Газар дайдым hажа(а)хада Арьяа баала Молор һайхан үзэсхэлэн Арьяа баала Эхэ нангин хизаар мүнхэл Арьяа баала Эрьеэд наралан хүрэхэл Арьяа баала Билигма Ринчинова: Уряа ...


Энхэ жаргалай юртэмсэ

... слова песни Булган тала хангай хүбшэ - Бууса оронойм омогорхол. Унайн утаан хүхын дуунhаа Уян сэдьхэл жэргэнэ - 2 дахин Байгал далай, Мунхэ Сарьдаг - Буряад оронойм зэндэмэни. Бүддын суртал номын шэдеэр Буян хэшэгынь дэлгэрнэ - 2 дахин Энэ һайхан Буряад-Монголдоо Эльгэ ...


Улаалзай хамталиг (Эрхүү хотын залуушуулай хамталиг)

... “Цветок Байкала ”. Руководитель заслуженный работник культуры Республики Бурятия Аюрова Баира Цыдыповна. История создания и деятельность Молодежный ансамбль песни и танца “Улаалзай” создан в апреле 2004 г. в городе Иркутске. За шесть лет ансамбль показал себя как яркий, самобытный,...


Агамни абамни сл..Бабуевой, муз. Б.Дамдинажапова


Амар мэндэ!


Дылгыр Ирдынеев, Дашима Цынгуева, учащиеся АОГ


Дылгыр Ирдынеев, Дашима Цынгуева, Аюр Юмов


Юм даа


Жамсоев Алдар, Сунрапова Дулма, Ирдынеев Дылгыр, Санжиева Эржен, Жербаева Бальжима, Балданов Биликто


Бадмаев Булад

... конкурса АЛТАРГАНА- 2010 с песней "Талын дуран", сл. Аламжи Бадмаева, муз. Булата Бадмаева. Лауреат 3-й степени международного конкурса "Мелодии Саянских Гор" в г. Кызыл в 2011году с песней "Хүхын донгодоон", сл Юлии Дампиловой, муз Булата Бадмаева. В 2011 году в Казахстане,...


Дуунууд, минии далинууд


Молодые голоса вокальный ансамбль (г.Гусиноозерск)


R&Boys (Цогтбаяр и Чимит Быков)


Балданова Мария


Намсараев Еши


Дармаев Бэликто


Дуунуудайм ургы


Түнхэмни


Сэлэнгын аймагни


Хаанабши, минии одон...


Дуунууд, минии далинууд


Батожапов Мэргэн, Цыдып Аюшиев


Булган малгайтай Буряадни...


Хэн-хэн Хэнгэргэмни


Амидын жаргал


Дуунууд, минии далинууд


Батожапов Мэргэн


Намайгаа бү мартаарай


Эжымни бариhан хилээмэн


Мүнгэн хонхонууд

"МҮНГЭН ХОНХОНУУД" ХҮҮГЭДЭЙ БУРЯАД ДУУНАЙ СТУДИИН КЛИП БОЛОҺОН ДУУНУУД Хүүгэдэй буряад дуунай шэнэ диск хэблэгдэбэ Буряад хүүгэдтэ зорюулагдаһан ...


Тоонто - народный фольклорный ансамбль


Найманай һара

Буряад арадай дуун


Амаршалгын дуун

Буряад арадай дуун


Одод соо шамай үгылнэб


Цыден-еши Бимбаев


Наартайхан дурамни

хүг: Алагуй Егоровай, үг: Галина Базаржаповагай


Инагхан шамдаа

Хүг. Бадма Балдаковай, үг. Даша Дамбаевай


Мэндэ амар, Алтаргана

С.Алтанцэцэгэй В. Боролдойн


Зүрхэм юундэ доһолшооб


"Си-Джи" хамталиг


"Зугаа" хамталиг

«ЗУГАА» - ЕГО ДЕТИЩЕ 14-07-2011 Музыканту Баясхалану Батоеву, автору-исполнителю более пятидесяти бурятских эстрадных песен, – 50 лет Мальчишке из Зугалая Баясхалану Батоеву ...


Заяашамни


Одод соо шамайл үгылнэб


« 1 2 3 4 5 »

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа