22 Сентября 2015

Болдын Ганцэцэгэй клип - Наран булаг

ДЭЛГЭСТЭ ХАРАЖА ШАГНАХА ШЭНЭ ДУУН


Һүүлэй үедэ Буряад орондо мэдээжэ боложо ябаһан залуу дууша басаган Болдын Ганцэцэг Монгол ороной Дорнод аймагта түрэһэн байха юм.


Ганцэцэгэй Уласын түб Улаан-Үдэ хотодо дуун болон хатарай “Байгал” гэдэг үндэһэн театрай гол дуушадай нэгэн болоһоор хоёр хахад жэл үнгэрбэ. Энээхэн саг соо тэрэ ирагуу гоё хоолойгоороо олоной дура буляажа, олон тоото харагшадай дура сэдьхэл эзэлээд байһаниинь үнэн байха. 
Дорнод аймгай үзэсхэлэн байгаалитай Баяндүн гэһэн нютагаар аршаантай домтой Наранбулаг гэжэ гол урдадан гарадаг. Урда сагһаа хойшо энэ нютаг дайдатай эжэлшэжэ эндэ түбхинэһэн буряад угай зон нютаг уһаяа хайрлажа, “Наран булаг” гэжэ дуу дууладаг юм.  Ганцэцэг дүрбэн жэлэй саана И. Эрдэнэбуян гэжэ хүгжэмэй мэдээжэ мэргэжэлтэн-шэмэглэгшэтэй хамта тэрээхэн дууе шэнээр дуулажа, һэргээгээ бэлэй.
“Энэ хадаа гансал манай нютагта дуулагдадаг арадай дуун юм”, – гэжэ дуушан хөөрэнэ. Тиихэдээ: “Энэ дуунда манай нютагай уула хада, уhа аршаан булта дурдагдана. Манайда Уулын гурбан дабаан байдаг: Баруун уула, Дунда уула, Зүүн уула. 
Энэ дуунай хүн зондо, илангаяа манай нютагта ажаһуудаг зондо таалагдадаг һэн тула, дэлгэстэ харуулжа дуулаха дурадхал оруулагдаһан байгаа. Тиигээд лэ энэ жэлэй найман  һарын эхеэр манайл нютагта зураг буулгалга эхилээ һэн. С. Баасанжаргал гэжэ манай Дорнод аймагай буряад хүн найруулагшань болоо, эндэ буулгагдажа ороһон зонууд гэхэдэ – бултадаа манай нютагай малшан айл Чулуунбатынхи гээшэ. Үри хүүгэдынь, аша зээнэрынь”, – гэжэ Ганцэцэг нэмэжэ хэлэбэ.


http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=96&ELEMENT_ID=9801


You are new to our website?

Let us quickly guide you. At this website you can make playlists of the songs you like. You are welcome to comment on the songs, and leave recommendations for other users.

Add this song to playlist
Add to Favourites
Comments

Do not show again

Tags list

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/en/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.