Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Бэдэрэлгын дүн "H"

Бэдэрэлгын дүн "H"

Дуу бэдэрхэ

Количество найденных: 8

Количество найденных: 1

Количество найденных: 0

« 1 2 »

Дууша сэдь


АРЮУН БАГША ЛАМАМНАЙ

АРЮУН БАГША ЛАМАМНАЙ Хүгжэмынь Пүрбэ Дамирановай Yгэнүүдынь Николай Шабаевай Ольга Шарапова дуулана Бурхан багшын hургаалы Буряад орон соогуураа Дэлгэрүүлхэ үүргэеэ Дээдын хэмдэ хүргэжэ, Алдар солоо үргүүлhэн, Агуу нэрээ нэрлүүлhэн, Арбан галаб мүнхэрhэн ...


САГААЛГАМНАЙ, МЭНДЭЭ!

САГААЛГАМНАЙ, МЭНДЭЭ! Хүг. Дулма Сунраповагай Үг. Николай Шабаевай Найрамдал заяаhан элдинхэн Буряадтам Найдалай захяатай Шэнэ жэл – Сагаалган Эрьежэ мандабал ээлжээндээ эртэлжэ – Элинсэг заншалнай иихэдээл гоёл даа....


Нютаг

Нютаг Үгэнь Б.Сундуйн Хүгжэмынь Ц.Чинзоригой Баянхаанай ууламнай Бугайн урамдаанта нютаг юмэ Анханай саhанаар яаранхай Аншан баабайн нютаг юмэ Урадхал дулаан Балжамнай Улаалзай мойhоной орон юмэ Уургай сайгаа аягаланхай Уяхан ижийм нютаг юмэ ...


Сэлгеэ һүнил газаа

... эбхэрээ. Дабталга Хаанаб даа холын туяанууд Хонгорхон наһыш һануулаа. Набша сэсэг намаагаа хумяад, Нара хүлеэн гуниглаа. Дабталга клип: https://youtu.be/IV2_OMFDOes


Тоонто - арадай аман зохёолой ансамбль

... ерээд, дуу дуулажа, баярай үгэнүүдээр амаршалжа байхадань, ямар буян хэшэгтэй, ямар һайхан дэмбэрэлтэй гээшэб! Намжилма Бальжинимаева, http://www.infpol.ru/news/item/7769-aldar-suuta-toonto-ansambliin-ojn-bayar.html Ансамбль «Тоонто» был создан в 1989 году с целью возрождения, сохранения и пропаганды лучших образцов ...


Ээжын чансан цай

Ээжин чанасан цай. Үг. Д.Саманд Ая.Б.Магсаржав. (Эжын шанаhан сай. Ч. Гуруев, Д. Очирова буряадшалба). Уугаад hуухадам урма һэргээһэн Уугуул нютагайм амтатайхан сай Олон түмэнэйм ундан болоһон Оршолондо ...


Абамни

1.Дуугүй hууналта абамни Гүнзэгы нюдэдэйнь хөөрөөн Захяа найдалыш мэдүүлнэ Намдаа хүндэтэй абамни А -а- а Намдаа хүндэтэй абамни 2. Шэртэн hууналта ...


Минии аба адуушан хүн

Минии аба адуушан хүн - слова песни 1. Амин хайртай минии аба Адуунайнгаа бэлшээридэ дууладаг хүн байhан. Бага наhанhаа шэхэндэ хоногшоод, Бараг лэ хоолойтой дуушан хүн байhан. Дабталга: Минии аба адуушан хүн, Минии аба дуушан хүн. Минии ...


Наратын замы дабамаар байна

Наратын замы дабамаар байна Үгэ болон хүг. Н.Жанцанноровай Монголhоо оршуулгань Николай Шабаевай 1. Хабарай һалхин үлеэн байна, Хайрын сэдьхэл жэгнээд байна, Хайратай шамдаа нэнгэмээр байна. Уулын оройдо ...


Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

... Бадмаевай, үг. Галина Базаржаповагай Энхэхэн мүнхэхэн дэлхэй дээр Эрхэхэн минии түрэхэдэ, Эжымни, хайрата эжымни, Энхэрэн намаяа угтаа hэн. Дабталга: Хүрьһэтэ алтанхан дэлхэй дээр Хүмүүн боложо түрэхэдэм, Хүгшэн эжымни намайгаа Хүндэлэн, хүхин угтаа hэн. Үлгэнхэн ногоохон ...


Алтаргана

Ара газарта ургаhан Аса бүхэтэй Алтаргана Алиган дээрээ тэнжээhэн Аба эжы хоёрни Эбэр газарта ургаhан Эшэ бүхэтэй Алтаргана Эльгэн дээрээ тэнжээhэн Эжы ...


Дуран тухай дуун

Харанхы, бүрэнхы байдалым Хаха зүhэжэ hэргээhэн, Хүхюухэн наранай туяадал Халуухан инагайм дуран. Намжаахан энэ дэлхэйдэ Нангин дуранайм охинши. Нарата энэ дэлхэй дээр ...


Инагтаа... (Үдэр бүри)

... Ольга Тангатова Үдэр бүри, бүри һанаандамниш, һүни бүри бүри зүүдэндэмниш, Хоер гарыш гарыш адхагшаһайб, Халта зүрхыш зүрхыш шагнагшаhайб, Дабталга: Зүүдэндэмни харагдааш, зүрхэндэмни һaнагдааш, золтой жаргалтай байһайбди даа. - 2р. Уян сэбэр, сэбэр шарайтайлши, Уян сагаан,...


Наранай Домог

... Үбгэн баабайн үльгэр туужада Үндэһэ яһанайм элинсэг һанагдаа, Эртын сагай сууряа(н) ханда(ал) Эрьен, эрьен соностон дурдаа. Газар дайдым hажа(а)хада Арьяа баала Молор һайхан үзэсхэлэн Арьяа баала Эхэ нангин хизаар мүнхэл Арьяа баала Эрьеэд наралан хүрэхэл Арьяа баала Билигма ...


Энхэ жаргалай юртэмсэ

Энхэ жаргалай юртэмсэ слова песни Булган тала хангай хүбшэ - Бууса оронойм омогорхол. Унайн утаан хүхын дуунhаа Уян сэдьхэл жэргэнэ - 2 дахин Байгал далай, Мунхэ Сарьдаг - Буряад оронойм зэндэмэни. Бүддын суртал номын шэдеэр Буян хэшэгынь дэлгэрнэ ...


Улаалзай хамталиг (Эрхүү хотын залуушуулай хамталиг)

... обряд на театральной сцене (внешняя ссылка) // Окружная правда : газета. (внешняя ссылка) — (внешняя ссылка) 6 мая 2010. (внешняя ссылка) Источник: http://irkipedia.ru/content/ulaalzay


Бадмаев Булад

... артист, который не только задушевно поет, но и является талантливым автором-песенником. "Гансаардалга" Дулаахан зунай үдэшэ, дуулажа hуунал гансаараа хасар дээгүүр мэлмэрүүхэй хальтиранал даа дуран соогоо. Дабталга: Алимши Эжым? Алимши даа, Абам? Асуудал гансал асуудал....


Банчикова Цыдып

... официального визита Президента РФ Д.А. Медведева в Республику Бурятия. В 2011 году удостоена почетного звания "Народный артист РБ". Источник: http://www.theatre-baikal.ru/collectives/detail.php?ELEMENT_ID=350


Залуу наhан


Эжымни бариhан хилээмэн


Байгалhаа ерэhэн басаган

Хүг. Г. Дармзагдын, үг. Д. Улзытуевай


Бүтидэй Дондог-Сэрэн

... певец года по версии народной премии в области культуры и искусств "Золотая лимба - 2011". Работает в театре Байкал с 2008 года. источник: http://www.theatre-baikal.ru/collectives/detail.php?ELEMENT_ID=348


"Зугаа" хамталиг

... а их было около двадцати, превзошли все ожидания. В залах каждый раз воцарялась удивительная атмосфера взаимопонимания, а лирика песни «hэрюухэн hни» была понята и принята слушателями и стала хитом молодежи и студентов. В этом же году состоялись не менее успешные гастроли по ...


"Миний Буряад" сэтгүүлийн Улан Үдэ хот дахь нээлт 2-р хэсэг / Minii Buryad setguul Ulan Ude hot


Бурятская народная песня "Алтаргана", исполняет Долгормаа

<iframe title="Buryad traditional song &quot;Altargana&quot;" src="//www.youtube.com/embed/ZNw4IxC3jZ4?feature=oembed" allowfullscreen="" frameborder="0" height="300" width="460"> <br> </iframe>


Neg odriin haan


Дуугай hүниин уянга

хүг. Лариса Санжиевагай, үг. Дулгар Доржиевагай


Ринчинова Билигма

... театр оперы и балета 18 мая в 17.00 на сольный концерт народного артиста Республики Бурятия Билигмы Ринчиновой. 13.05.2013 Автор: Жанна Дымчикова http://minkultrb.ru/publications/detail.php?SECTION_ID=94&ELEMENT_ID=3662


Минии Буряад

... Сэсэгмаагай, үг. Н. Сэмжэдэй Наранай харгын узуур -- Буряад, Жэлэй эрьесын xүрдэ -- Буряад, Арюухан ононой эхин -- Буряад, Алан-гуа эжын түрэhэм -- Буряад, Хун шубуунай хии морин -- Буряад, Хуhан сэргын hүлдэ -- Буряад, Баабай Саяанай орьeл -- Буряад, Байгал далайн сэгээл -- Буряад, Буурал ...


Д.Долгормаа

....Жавзандулам, М.Найдалмаа, МУГЖ А.Бүтэд болон Монголын урлагийн тайзнаа уран бүтээл туурвиж буй буриад зоны төлөөлөл дуучид оролцох юм байна. http://www.dnews.mn/id/13577


Бямбажав

... даргаар томилогдсон. Төмөр замд бол шинэ хүн биш гэсэн үг. Төмөр замын оюутны байранд гөөхий идэж дурсгалтай хэдэн жилийг үдсэн дээ. Г.Баяр http://entertainment.eagle.mn/content/read/13662.htm 2014 оны 2 сарын 28


Хатхур Зу

Колючие иглы бурятского рэпа Hathur-zu Рэп для «Хатхур Зу» - это хобби, но к творчеству они подходят очень серьезно. // ФОТО: Этих ребят слушает весь бурятский Интернет, они совмещают ...


Болд

... одоог хүртэл нийт 250 гаруй дуунуудыг зохиож залуучуудын хүртээл болгосон нь олон удаа шилдэг дууны жагсаалтыг тэргүүлсээр ирсэн. 2009 онд “HERO Entertainment”, “В Production” хамтран бүтээсэн “Би чамд хайртай” киноны хоёрдугаар ангид гол дүрд тоглон кино ертөнцөд амжилттай ажилласан. 2010 ...


Жигмитова Ольга

... года — солистка БГАТОБ. Занимается с народной артисткой России Даримой Линховоин. с 2014 года - заслуженная артистка Республики Бурятия. http://gazetarb.ru/news/section-culture/detail-306827/


Нар-Оюу

... из организаторов шоу-проектов в городе Пекине (КНР), выступает и сотрудничает со многими звездами из Бурятии, Монголии и Китая. Источник: http://infpol.ru/glavnye-novosti/item/3702-pevitsa-nar-oyuu-ne-uvazhayu-muzhchin-kotorye-pustoslovya...


Уудам

... покорил жителей округа и остался в их сердцах. В конце июня в Агинском округе с гастролями побывал финалист китайской «Минуты славы» - «China`s Gоt Tаlеnt» мальчик Уудам, покоривший Китай и весь монголоязычный народ своим голосом и песней о маме «Алсад суурга ээжэ» - «Мама во сне»....


Буринбаяр

Народный артист Китая, поэт, композитор, продюсер Внутренняя Монголия, Китай Подборка видеоклипов с участием артиста: http://www.youtube.com/playlist?list=PLScDZPGTH97fXB5FvUi1YcTakhWVY5r18


Намхайн Мүнхзул

... Намхайн в мае 2009 года и в начале марта 2012-го. Солист оперы принимает активное участие во всех гастролях театра Автор: Надежда Гончикова http://soyol.ru/personas/artists-and-musicians/491/


Sahilga Sul


ZhargaL feat. Ram Jaan


Баярхүү Цырендондогой

... жил, 2003 онд Биндэр суманд 10-н жил төгсөөд мөн онд Хөгжим Бүжгийн коллежид элсэн орж МУГЖ А.Бүтэд багшын удирдалганд 5-жил суралцаж төгссөн. http://toonto.mn


Ундрал Нарангэрэлэй

Улаалзай Хөвдүүд Нарангэрэлийн Ундрал (Монголой) клип: Нарангэрэлийн Ундрал - Сүүдэр цармын цэцэг http://www.photonews.mn/post/6879.html


Наранцэцэг Т.

Монголой буряад дуушан Т.Наранцэцэг (Дорното аймагай Сагаан-Овоо hомной дуушан)


Баттувшин

... пение, которое показывает четыре стиля: хоми, харгира, искире-харгира, искире, «Мориной соло» для русско-французского фильма «Серко» (2004 год), Whatever happens (2005г) - импровизация на темы бурятских и американских народных пений, Blue Mongol (2005г) - произведения в стиле блюз, Buriat Boogie (2005г) - ёхор в ...


"Урагшаа" хамталиг

... твой, хотя и полный приключений, не окажется слишком тернистым. 13.03.2013 Автор: Виктор Усович, художественный руководитель филармонии http://minkultrb.ru/publications/detail.php?SECTION_ID=92&ELEMENT_ID=3193


Ирина Шагдурова

... концерт прошел с аншлагом. А голос Ирины украшает все районные мероприятия – Сурхарбан, встречу Олимпийского огня, праздничные концерты. http://asiarussia.ru/news/5530/


Хандажапов Чингис

... Бурятии, в семье родителей, никакого отношения к искусству не имеющих. С детства мальчик был увлечён музыкой, однако утвердить биографию CHINGIS KHANDAZHAPOV (Чингиза Хандажапова) в качестве музыкальной, он решился, когда ему исполнилось 18 лет. Самобытный экспериментатор Сейчас про ...


Занданов Дамба

... Эрнесто («Дон Паскуале» Г. Доницетти); Эрик («Летучий голландец» Р. Вагнера); Радамес («Аида» Д. Верди) и многие другие. Автор: Надежда Гончикова http://soyol.ru/personas/artists-and-musicians/602/


Жалцанова Сарантуяа

... хоровых дирижеров им. С. Эйдинова (Магнитогорск, 2006), обладательница диплома конкурса «За лучшее исполнение обязательного произведения». http://minkultrb.ru/publications/detail.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=5767


« 1 2 »

Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа